انتقال سند به «فلات توس» ممنوع

تصاحب چهل بازه عصیان یا پیروزی؟

صبح امروز : داستان پر غصه چهل بازه را همه مردم مشهد می دانند، قطعه زمینی بسیار مهم و ارزشمند که همین ارزش ریالی بلای جانش شده. علیرغم اینکه قوانین مختلف برای تبیین لزوم حفاظت حریم و بستر رودخانه ها وجود دارد، گویی در مورد این رودخانه مصداق پیدا نمی کند! در این زمینه می […]