5 فیلم پر مخاطب سینمای پس از انقالب؛ رقم گیشه مالک «پرفروش ترین» نیست!

*سید حبیب قاآنی جمعیــت امروز ایــران، ۸۸ میلیون نفر اســت و تعداد مخاطبان فسیل، تقریبا یک چهاردهم جمعیت کشــور است. با این احتســاب یعنی از هر ۱۴ نفر، ۱ نفر به تماشای فسیل نشسته است بــه گزارش روزنامه »صبــح امروز ؛ این روزها و با جان گرفتن سینماها، برخی رسانه ها آمارسازی هایی راجع به […]