نیشابور: خراسان‌رضوی

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس، حوزه انتخابی نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه

🔻اسامی نامزد های انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه اعلام شد

خبرگزاری «صبح‌امروز»، به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور، اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های نیشابور،فیروزه، زبرخان و میان جلگه  اعلام شد.
احمد شافعی رئیس ستاد انتخابات  مرکز حوزه انتخابیه نیشابور ،فیروزه ،زبرخان و میان جلگه اظهار کرد ،دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در ۱۱ اسفند ماه برگزار می‌شود. وشهرستان نیشابور دارای دوکرسی در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس ستاد انتخابات  مرکز حوزه انتخابیه نیشابور فیروزه زبرخان و میانجلگه درادامه  افزود؛طبق قانون مدت زمان تبلیغات نامزدها از فردا، سوم اسفندماه آغاز می‌شود و تا ساعات ۲۴ قبل از روز اخذ رای (۱۱ اسفندماه) ادامه دارد.
فهرست داوطلبین مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه بدین شرح است:
1 آقاي هادي ابراهميان فرزند عباسعلي مشهور به ابراهیمی یا ابراهیمیان كد نامزد 123

-2 آقاي علي اربابي فرزند محمد كد نامزد 125

-3 آقاي علي اكبر اردمهء فرزند حسن كد نامزد 126

-4 آقاي محمد اردمهء فرزند قربانعلي مشهور به اردمه كد نامزد 127

-5 آقاي محمد اكبري فرزند حسن كد نامزد 131

-6 آقاي مهدي اميني فر فرزند حسن كد نامزد 132

-7 آقاي هادي انصاري فرد فرزند محمد مشهور به انصاری كد نامزد 135

-8 آقاي مسعود ايمان فرزند محمد مشهور به کمپانی كد نامزد 137

-9 خانم سوسن بلالي فرزند محمد مشهور به سوسنی،زهرا بلالی كد نامزد 139

-10 آقاي حسين بيضائي فرزند غلامعلي كد نامزد 142

-11 آقاي محمد تاجيك فرزند عباس كد نامزد 143

-12 آقاي رضا ترذال فرزند قربانعلي كد نامزد 145

-13 آقاي محمدرضا تقي آبادي فرزند محمد كد نامزد 146

-14 آقاي رضا جعفري فرزند محمدحسن كد نامزد 147

-15 آقاي ياور جلائيان صالح فرزند هوشنگ مشهور به دکتر صالح كد نامزد 148

-16 آقاي حسين چناراني فرزند محمد مشهور به مهندس حسین چنارانی كد نامزد 151

-17 آقاي حسين چناراني فرزند موسي مشهور به حاج حسین كد نامزد 149

-18 آقاي مسعود حاجي بگلو فرزند محمدرضا كد نامزد 274

-19 آقاي سيدحسين حسيني فرزند سيداسمعيل كد نامزد 154

-20 آقاي سيدعلي حسيني فرزند سيداصغر كد نامزد 156

-21 آقاي سيدعلي حسيني فرزند سيدحسين مشهور به دو قلوها كد نامزد 157

-22 آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيدحسين مشهور به دو قلوها كد نامزد 159

-23 آقاي حسين حيدرآبادي فرزند نجفعلي كد نامزد 162

-24 آقاي حسام الدين حيدري فرزند حيدر مشهور به حسین كد نامزد 163

-25 آقاي محمود خرمكي فرزند علي كد نامزد 164

-26 آقاي مجتبي دانشخواه فرزند عبداله كد نامزد 167

-27 آقاي ايوب درودي فرزند محمدمهدي كد نامزد 168

-28 آقاي علي اصغر رباطي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 173

-29 آقاي محمد رستمي فرزند ابوطالب كد نامزد 175

-30 آقاي شهرام رستگار فرزند محمد كد نامزد 174

-31 آقاي محمد رضواني فرزند غلامعلي كد نامزد 178

-32 آقاي علي سرچاهي فرزند محمدولي مشهور به علی ولی كد نامزد 186

-33 آقاي رضا سعادتي فر فرزند غلامعلي مشهور به اقای سعادتی كد نامزد 187

-34 خانم مرضيه سكاكي فرزند مهدي كد نامزد 189

-35 آقاي سيديحيي سليماني فرزند سيدعلي كد نامزد 191

-36 آقاي محمدجواد شرفي فرزند محسن كد نامزد 193

-37 آقاي محمدحسن شوروزي فرزند احمد مشهور به شورورزی كد نامزد 196

-38 آقاي مهدي صفائي نيا فرزند غلامحسن كد نامزد 213

-39 آقاي حسين عابد فرزند علي اصغر مشهور به عابدی كد نامزد 215

-40 آقاي صفرعلي عارفخاني فرزند اله يار كد نامزد 217

-41 آقاي رضا عيديان فرزند احمد كد نامزد 231

-42 آقاي صفرعلي فدائيان فرزند محمد كد نامزد 232

-43 آقاي علي رضا قالي باف خراساني فرزند غلامرضا كد نامزد 273

-44 آقاي مرتضي قدمياري فرزند محمدعلي كد نامزد 239

-45 آقاي رضا قديريان فرزند عليرضا كد نامزد 241

-46 آقاي محمدامين قربان بيگي فرزند محمدرضا مشهور به امین كد نامزد 242

-47 آقاي جواد قلي زاده فرزند رمضان كد نامزد 243

-48 آقاي محمدحسين كارجي فرزند ابوالحسن مشهور به حسین كد نامزد 245

-49 آقاي علي كرمي فرزند عزيزاله كد نامزد 246

-50 خانم زكيه كمالي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 247

-51 آقاي علي كهنموي ده سرخي فرزند محمد مشهور به کهنمویی كد نامزد 248

-52 خانم ركسانا كيهاني فرزند امير كد نامزد 249

-53 آقاي محمد گودرزي فرزند مجيد كد نامزد 252

-54 آقاي محمدمهدي لساني فرزند حبيب اله كد نامزد 253

-55 آقاي سيدرضا محروقي فرزند علي اكبر مشهور به میرعاقل،بحرودی كد نامزد 256

-56 آقاي موسي الرضا محمدآبادي فرزند رضا كد نامزد 257

-57 آقاي مجيد مرزاني فرزند حسينعلي كد نامزد 258

-58 آقاي علي مروي فرزند محمد كد نامزد 259

-59 آقاي مصطفي مشكي يان فرزند ابوالفضل كد نامزد 261

-60 خانم فريبا مظفرپور فرزند حسن قلي كد نامزد 262

-61 آقاي حامد ميرزاخان فرزند احمد كد نامزد 264

-62 آقاي رضا نجفي فرزند عباسعلي كد نامزد 265

-63 آقاي رسول نوروزي فرزند عباسعلي كد نامزد 268

-64 آقاي حميد نيرآبادي فرزند غلامحسن كد نامزد 269

-65 آقاي امير يساقي فرزند محمدحسين كد نامزد 271

 

 

 

image_print