شرایط سد گلستان نگران کننده است!

  هنگامه طاهری : «حادثه هیچ گاه خبر نمی کند». این شعار را بارها همه ما شنیده ایم اما هر دفعه نیز بی خیال از کنار آن گذشته ایم . در واقع عادت کرده ایم زمانی اتفاقهای ناگهانی را باور کنیم که پای خودمان وسط حادثه باشد. این روزها با هر کس درباره حوادث ناشی […]