کاور آهنگ های قدیمی برای جلب مخاطب؛ دوران قحطی ملودی!

سید حبیب قاآنی حاال خیلی وقت اســت که هر بار یکی از خوانندگان پاپ برای بیشــتر دیده شــدن قطعه ای از خواننــدگان پاپ قدیمی را کاور می کند تا مخاطبش را به خاطره بــازی دعوت کنند اما زمانی که پای انتشار یک کار خالقانه در میان باشد، باید بی رحمانه بگوییم که حرفی برای گفتن […]