نگاهی به بازی های موفق رابرت دنیرو؛ ابر بازیگر تاریخ سینمای جهان

حبیب قاآنی چه عواملی یک بازیگر را به تراز حرفه ای خــودش تبدیــل می کند، اســتعداد و توانمندی، هوش اجتماعی و شــناخت دنیــای روانی آدم ها و دقیق شــدن در رفتارهایشان، پیشنهاد فیلم نامه خوب یا بخت و اقبال )به قول فرنگی ها شانس( و… شاید همه این ها الزم است تا مردی جوان بتواند […]