»قهوه ترک« قهرمانش را لایق بدترین سرنوشت ها نمی داند؛ مهره اصلی بازی برای نسل جوان!

حبیب قاآنی یکی از مضامین اصلی ســریال قهوه ترک ســاخته علیرضــا امینی و تهیه کنندگی محمد شایسته بحث مهاجرت و نگاه به علت های مهاجرت به ویژه در نسل جوان است. به گــزارش روزنامه »صبح امروز ،بــه همین بهانه نگاه دکتر اعظم راودراد، اســتاد علــوم ارتباطات اجتماعی را بــه این مقولــه در ادامه می خوانیم؛ […]