«سلمان‌فارسی»و‌شایعات‌انتخاب‌بازیگران؛ ماجرای‌حسین‌یاری‌چیست؟

حبیب قاآنی

شایعه ســازی درباره بازیگران »سلمان فارسی« داود میرباقری در فضای مجازی به اوج خودش رســیده و این در حالی اســت که تاکنون بازیگرانی همچون فرهــاد اصالنــی، داریــوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، احترام برومند، رامونا شــاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلونــد، مهدی فقیــه، محمدجواد جعفرپــور، علیرضا مهران، چند بازیگر خارجی و حدود 1۵00 بازیگر تئاتری و بومی جلوی دوربین این سریال رفته اند. به گــزارش روزنامه »صبح امروز ، نام بسیاری به عنوان بازیگران سریال »سلمان فارسی« مطرح می شود. بارها امراهلل احمدجو و برخی دیگر از عوامل این سریال اعالم کرده اند که نزدیک به هر فصل و بخش، بازیگر مرتبط به آن انتخاب می شود و جلوی دوربین قرار می گیــرد. این اتفاقات و فضاها نیازی به گمانه زنی ندارد. حسین طاهری تهیه کننده سریال درباره فرآیند انتخاب بازیگران گفته بود: از سراســر ایران گروه فرســتاده شده اند و استان به استان برنامه ریزی و نگاه کردند برای اینکه یک مقداری عمومی تر و جامع تر در انتخاب بازیگران داخل کشور باشد. شروع شایعات با نام شهاب حسینی ِ ســابقه این شــایعات به قبل از شروع ســریال هم برمی گردد. زمانی که نام شهاب حسینی به عنوان بازیگر »سلمان فارســی« مطرح می شد؛ شایعه ای که خیلی زود پاسخ داده شد؛ مدیر تولید سریال همان موقع در گفت و گویی این نکته را مطرح کرد: هنوز در این زمینه در ً به جمع بندی نرسیده ایم اما مطمئنا گزینه های این نقش، شهاب حسینی قرار ندارد. خیلی زود نام دیگری مطرح شــد؛ مصطفی زمانی بازیگر سینما و تلویزیون. این نحوه گمانه زنی انتخاب بازیگران هم توســط گروه »ســلمان فارسی« رد شد و سرانجام نام علیرضا شــجاع نوری را به عنوان بازیگر اصلی سریال »سلمان فارسی« که تا میانسالی ایفای این نقش را به عهده دارد. البته نــام مجید مظفری، شــکرخدا گــودرزی و تنی چنــد از هنرمندان ســینما و تلویزیون به عنوان بازیگران سریال »ســلمان فارسی« مطرح شد کــه قرار اســت جلوی دوربیــن داود میرباقری حاضر شوند اما هنوز درباره نقش و زمان حضورشــان نکته قطعی ِ وجود ندارد. حتی بعدها پیگیری های خبرنگار تســنیم به نام حسام منظور بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون هم رســید کــه نقش پدر »ســلمان فارســی«را ایفا کند. اما تا زمانی که او جلوی دوربین داود میرباقری قرار نگیرد می توان منتظر هر گونه تغییر هم بود، اتفاقی که برای حضور برخی از بازیگران دیگر هم افتاده است. امیر رضایی بازیگر نقش جوانی »سلمان فارسی« از روابــط عمومی ســریال »ســلمان فارســی« پیگیر می شــویم او درباره نقش جوانی شــخصیت »سلمان« هم می گوید: نقش جوانی این شــخصیت را امیررضایی بازیگری که بیشتر روی صحنه تئاتر و چند تله فیلم تلویزیونی دیده شــده است، ایفا می کند. انتخاب او بیشتر به خاطر جنبه شبیه بودن به شجاع نوری انتخاب شــده است. البته این شخصیت بخش نوجوانی و کودکی هم دارد که به مرور بازیگرانش انتخاب می شوند و جلوی دوربین می روند. رضا کیانیان خودش تکذیب کرد یکی از گمانه هایی که صحت و ســقم آن مورد بررســی قــرار گرفت نام رضا ِ کیانیان بود که به عنوان بازیگر سریال مطرح شــد. او به عنــوان مدرس یکی از کارگاه هــای جشــنواره فیلم کوتاه حاضر شــد و در حاشیه این حضور به این گمانه زنی پاســخ داد. او گفت فعال ً صحبتــی با او نشــده اســت و معلوم نیســت که در این سریال حضور پیدا کند یا خیــر، فرآیند انتخاب بازیگر به این صورت نیست، هر موقع قطعی شد همه رســانه ها باخبر می شوند و ً حتما نقش هم مشخص می شود. همچنین تورج نصر دوبلور پیشکسوت که صدای او بیشــتر مخاطــب را یاد شیپورچی کارتون پسر شجاع می اندازد در ســریال »سلمان فارســی« ایفای نقــش می کند. تصویری از او و علیرضا شجاع نوری در فضای مجازی منتشر شده و نشانگر این موضوع است. وقتی از این صدای ماندگار پیگیر می شــویم خیلی اطالعاتی نمی دهد اما حضورش را با چنــد نقش و گریم متفاوت تأیید می کند. او دومین دوبلوری است که در این سریال تلویزیونی حضور دارد، چرا که مرحوم چنگیز جلیلوند هم به عنوان آخرین اثر در کارنامه بازیگری اش، نقش اسقف را در این مجموعه تلویزیونی از خود به یادگار گذاشته است. مهدی فقیه و نقش یک جذامی یکــی از کاراکترهــای دیگــر ایــن ســریال را مهدی فقیــه ایفا می کند کــه قبالهمدرســریال هایتاریخیمثل ً »ملکسلیمان« از او نقش های شگرفی دیده ایــم حــاال مقابل دوربیــن داود میرباقری هــم در نقــش »جذامی« ظاهر شده است. باید منتظر بمانیم تا مرحله به مرحله بازیگران خوب سینما، تلویزیون و تئاتر که در شهرستان ها و پایتخت تســت های بازیگری داده اند و به تناسب زمان و نقشی که برای آن ها انتخاب شده اند به کار اضافه شوند. ادامه شایعات با نام حسین یاری اما از ســاعاتی پیش در فضای مجازی خبری از سریال »سلمان فارسی« توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است- »حسین یاری به سلمان پیوست«- اما این خبر چقدر صحت دارد؟ به ســراغ تهیه کننده ســریال »سلمان فارسی« رفتیم و او گفت: ساخت لوکیشن درباره فصل ایران ســریال »سلمان فارسی« در شــهرک غزالی ادامه دارد؛ درمورد فهرست بازیگرانی که هر روز شایعه آن مطرح می شود اشاره کردید باید بگویم ما به ضرورت و به اندازه اطالع رســانی می کنیم و از این جهت باید بگویم که همه این لیست ها و فهرست ها غلط اند و صحت ندارند. هر زمانی که بازیگران انتخاب می شــوند نــام و تصویر آنها اطالع رسانی و به سمع و نظر مخاطبین و اهالی رسانه خواهد رسید. هیچ کدام از فهرست ها و نام ها واقعیت ندارند احســان نظام بکایی مســئول روابط عمومی این ســریال تلویزیونی درباره شــایعات حضور برخی بازیگران که در فضای مجازی دست به دست می شود توضیح داد: این فهرســت بازیگران که در فضای مجــازی دربــاره حضور در فصل ایران ســریال »سلمان فارسی« پخش می شــود هیچ کــدام واقعیت ندارنــد. چون هنوز کار کلید نخورده و ً دکور ســریال ساخته می شود. طبیعتا رویکرد دســت اندرکاران بــا توجه به تجربیــات قبلی، تکمیــل طراحی و ساخت لوکیشن هاست تا با خیال راحت این فصل جلوی دوربین برود. بنابراین تاکنــون نام بازیگری بــه طور قطعی بیرون نیامــده و این حرف و حدیث ها بیشتر میان بازیگران و تهیه کنندگان تنش ایجاد می کند. حضور فرهاد اصالنی و محمدرضا هدایتی در فصل ایران وی افزود: تــا مادامی که دکورها آماده نشــود و کار کلید نخــورد نمی توان گفت نــام بازیگری را بــه طور قطعی اعالم کــرد. اما فرهاد اصالنی به عنوان تاجــر و کاروان دار که در فصل بیزانس هم حضور داشت »سلمان فارسی« را از جی به تیسفون و دمشق می برد در این فصل هم حضور دارد و محمدرضا هدایتی هم به همین صورت اما با گریم ً و شکل و شــمایل متفاوت تری؛ واقعا تکلیف بازیگران دیگر این فصل قطعی مشخص نیســت. اینکه می گوییم این لیست ها و فهرســت ها که به رسانه ها و فضای مجازی می آید واقعیت ندارند به این دلیل اســت که با بعضی از این بازیگــران صحبت می شــود یا گریم می شــوند اما توافق صورت نمی گیرد. یــا آنها به دلیل ســنگین بودن فضای فیلمنامه نمی پذیرنــد و یا مورد قبول کارگردان قرار نمی گیرد. مسئول روابط عمومی »سلمان فارسی« همچنین درباره حضــور بازیگر نقش اصلی ســریال در فصل ایــران، گفت: آقای شجاع نوری به عنوان بازیگر نقش اصلی با تغییرات گریم، ممکن اســت در بخش هایی حضور داشــته باشند. همچنین از حضور بازیگر دوران جوانی این نقش که آقــای امیر رضایی آن را ایفا می کنند نیز بهره مند شــویم. اما درباره بازیگــر نقش کودک و نوجوانی که انتخاب شده و حرف های اولیه انجام شده هنوز به دلیل طوالنی شدن جریان ساخت مشخص نیست در خدمت این شخص باشیم و یا تجدیدنظرهایی انجام شود. او دربــاره برخی نام هایــی که مطرح می شــوند و هنوز صحبتی درباره شان نشده اســت، افزود: اگر بخواهم درباره نام آقای حســین یاری و حتی حسام منظور نکته ای مطرح کنم باید بگویم االن نکته ای درباره شان مطرح نیست. شــاید در گام بعــدی کــه مرحله به مرحله به تناسب فیلمنامه و داستان، بازیگر انتخاب می شود این نام ها مدنظر کارگردان باشند اما االن دغدغه ساخت و تکمیل دکورهای فصل ایران است. سخت ترین فصل سریال»سلمان فارسی« ناظم بکایــی در خصــوص پیش بینی درباره دوران تولید فصل ایران »سلمان فارسی«، تأکید کرد: شاید سخت ترین و مهمترین فصل ســریال »ســلمان فارســی« فصل ایــران باشــد. بعد از بیزانس که به نوعی فصل جاده ای بود و با توجه بــه امکاناتی که درباره فصل حجاز بیشتر فراهم است، تا حد زیادی دکورها و پیش دکورهــای فصل ایران باســتان که وجود نداشتند و در حال ســاخت اند کار را طوالنی تر کرده و از طرفی پربازیگرترین بخش سریال هم به حساب می آید. در این فصل، پدر و مادر سلمان و محیط پیرامونی او بیشتر دیده مخاطب با چالش های ً می شود؛ حتما این شخصیت آشنا می شود. وی درباره شــایعاتی که مطرح می شد محمدرضا شریفی نیا در انتخاب بازیگر کنار عوامل ســریال »سلمان فارسی« اســت، خاطرنشــانکرد: این شایعات به دنبال ً واقعیت ندارند؛ شاید احتماال باز پخش»مختارنامــه« دوباره مطرح کننــد بازیگران این ســریال در فصل ایران حضور خواهند داشــت؛ از همین االن اعــالم می کنیم که این ها واقعیت ً ندارد مگر اینکه آقای میرباقری رسما اعالم کنند.

image_print