«سلمان‌فارسی»و‌شایعات‌انتخاب‌بازیگران؛ ماجرای‌حسین‌یاری‌چیست؟

حبیب قاآنی شایعه ســازی درباره بازیگران »سلمان فارسی« داود میرباقری در فضای مجازی به اوج خودش رســیده و این در حالی اســت که تاکنون بازیگرانی همچون فرهــاد اصالنــی، داریــوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، احترام برومند، رامونا شــاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلونــد، مهدی فقیــه، محمدجواد جعفرپــور، علیرضا مهران، چند بازیگر خارجی و حدود 1۵00 بازیگر تئاتری […]