حاکمیت به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی است

دبیر شورای عالی هماهنگی‌ بانک‌های خراسان رضوی گفت: حاکمیت نظام بهدنبال اصلاح ساختار نظام بانکی است و امیدواریم اتفاقات خوبی برایاقتصاد کشور در این رابطه رخ دهد.

حسن مونسان در گفت‌وگو با ایسنا-‌منطقه خراسان، با اشاره به نقش بانک‌هادر رونق تولید، اظهار کرد: همان‌طور که فعالان اقتصادی و قانون‌گذاراناشاره کرده‌اند، به این دلیل که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بانک‌ها نقشکلیدی و اساسی در رونق تولید دارند، قطعا اگر توانایی آنان در این زمینهافزایش یابد، در اجرای شعار سال نقش کلیدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه موضوع مهمی در خصوص اصلاح ساختار و نظام بانکیپیش‌رو است، عنوان کرد: این موضوع از چندین سال پیش در دولت مطرحبوده و امسال نیز شدت گرفته و وزیر اقتصاد در اولین روزی که جلسهداشتیم، اعلام کردند که یکی از پروژه‌های بسیار مهمی که کلید خورده،اصلاح ساختار بانکی و تسهیل قوانین و مقررات است که طبیعتا می‌تواندبسیار گره‌گشا باشد.

مونسان افزود: ما نیز در استان خراسان رضوی برنامه‌ها و نشست‌هاییداریم و صحبت‌هایی انجام شده تا بتوانیم موانعی را که پیش روی رونق تولیداست، در نظام مالی و بانکی احصا، کارشناسی و مراقبت کنیم تا منابع هدرنرود، در مسیری غیر رونق قرار نگیرد و مورد سوءاستفاده افراد سودجونباشد.

باید برای فعالان واقعی اقتصادی تسهیل‌گرایی صورت گیرد

دبیر شورای عالی هماهنگی‌ بانک‌های خراسان رضوی ادامه داد: در کنار اینمورد باید برای فعالان واقعی اقتصادی و افرادی که دغدغه تولید و اشتغالدارند، تسهیل‌گرایی صورت گیرد تا در این زمینه گام‌هایی برداریم که بتوانیمموضوع بسیار مهم رونق تولید، بیکاری، اشتغال و عدم وابستگی را تا جاییکه امکان‌پذیر است، با تکیه بر همین توانمندی‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها بهصورت عملیاتی انجام دهیم و حداقل شبکه بانکی در پایان سال کارنامه قابلقبولی ارائه دهد.

وی بیان کرد: قطعا امید است که قوانین بانکی تغییر پیدا کنند زیرا حاکمیتنظام نیز به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی است. علاوه بر اینکه در استانبه عنوان جزئی از کل حاکمیت کمک می‌کنیم تا بتوانیم کارهای کارشناسیانجام دهیم و موانعی که پیش‌روی رونق تولید وجود دارد را احصا وکارشناسی کنیم تا خلاها پر شود، حاکمیت نظام نیز به دنبال اصلاح ساختاربانکی است که امیدواریم اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور رخ دهد.

اقتصاد ما بانک‌محور است

مونسان با اشاره به اینکه آمار، ارقام و مطالعات نشان می‌دهد که اقتصاد مابانک‌محور است، تصریح کرد: این امر بدین دلیل است که در منابع و تکالیفشبکه بانکی و قوانینی که برای نظام بانکی تعریف شده، بانک‌ها واسطه وجوهبرای توسعه و رشد اقتصادی کشور هستند و این اساس شکل‌گیری نظامبانکی است. نظام بانکی باید بتواند منابع را به درستی در اختیار واحدهایتولیدی قرار دهد، خصوصا در شرایطی که تورم وجود دارد و اغلب واحدهایتولیدی ما در کلیه بخش‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، معادن و حتی خدماتامروز با ظرفیت‌های پایین و کمتر از ظرفیت کار می‌کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی‌ بانک‌های استان اضافه کرد: علت عمده اینکهواحدهایی زیر ظرفیت کار می‌کنند، نداشتنن منابع مالی برای تامین مواداولیه، ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، توسعه واحد تولیدی، نوسازی و بازسازیبسیاری از ماشین‌آلات است که چندین سال بوده که فرسوده شده و بهره‌وریلازم را ندارد. طبیعتا باید دستگاه‌هایی با تکنولوژی جدید استفاده شده ودستگاه‌ها مورد بازسازی قرار گیرند. این موارد منابع مالی قابل توجهی رامی‌طلبد که اگر این منابع مالی نباشند، هیچ کدام از این موارد اتفاقنمی‌افتد و واحدها و فعالان اقتصادی نمی‌توانند استراتژی یا برنامه‌ای دراین زمینه داشته باشند.

نباید صرفا به منابع بانکی تکیه کرد

وی بیان کرد: نباید صرفا به منابع بانکی تکیه کرد، بلکه مدیریت واحدها وسایر دستگاه‌های اجرایی که همکار و ذی‌نفع هستند، نیز کمک کنند اماشبکه و منابع بانکی نیز نقش بسیار مهمی را در رونق تولید خواهد داشت. ابتدای سال بانک مرکزی اعلام و تاکید کردند که تامین سرمایه در گردشواحدهای موجود حتما باید در وام بانک‌ها مدنظر قرار گیرد تا بتوانند مواداولیه خود را تامین کنند که هم افزایش تولید رخ دهد و هم تولید فعلی آن‌هاتثبیت شود تا در اثر عدم توانمندی برای تامین مواد اولیه منجر به کاهشنشود.

مونسان خاطرنشان کرد: بانک‌ها از این جهت نقش دارند و می‌توانند بنگاه‌ها،املاک و واحدهایی که در اختیار دارند را به بخش خصوصی واگذار کنند. ظرفیت‌های نیمه‌تمام زیاد داریم، بسیاری از واحدها نیمه‌تمام باقی ماندند کهمشاهده می‌کنیم 70، 80 و گاه 90 درصد کار انجام شده و 10 درصد را بهدلایلی نداریم و منابع کار متوقف مانده است. این موارد حتما باید بهبهره‌برداری برسد. امروز سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که حاضر هستندگوشه‌ای از کار را بگیرند و می‌طلبد که همه بازسازی و نوسازی شوند تا درچرخه تولید قرار گیرند.

دبیر شورای عالی هماهنگی‌ بانک‌های خراسان رضوی افزود: همان‌طور کهمقامات عالی‌رتبه کشور و در راس آن‌ها مقام معظم رهبری اشاره کردند،توانمندی‌های داخلی فوق‌العاده زیادی داریم که اگر دست به دست هم دهیم،اتفاقات بسیار خوبی رخ می‌دهد، قطعا کشور به سمت رشد اقتصادی خواهدرفت و بسیاری از دغدغه‌های مردم و بخش اقتصادی برطرف خواهد شد.

وی در خصوص سودهای بانکی و نقش آن‌ها در تولید، گفت: اغلب منابعی کهبانک‌ها در اختیار دارند، منابع گران‌قیمتی است که مردم در اختیار بانک‌هاگذاشتند، در مقابل آن حداقل سودی را در نظر دارند و به بانک‌ها نیز وکالتدادند تا در اموراتی سرمایه‌گذاری کنند که حداقل سود مورد انتظارشانتحقق پیدا کند. این موضوع می‌طلبد که کارهای زیربنایی و ریشه‌ای انجامشود. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این نکته توجه دارند که کاهش نرخسود باید در مسیر تولید قرار گیرد و افرادی که به هر دلیلی نتوانستند از وجوهخود استفاده کنند، تمایل دارند که در اختیار بانک باشد تا برای بخش‌هایمختلف اقتصادی استفاده و از طرف دیگر ارزش پول آن‌ها حفظ شود.

مونسان ادامه داد: این موضوع بسیار تخصصی، فنی و پیچیده است که نیازبه کارهای ریشه‌ای، کارشناسی و مطالعات بسیار عمیق و میدانی دارد. امیدواریم اصلاح ساختار بانکی مورد نظر که رئیس‌جمهور تاکید کرده و وزیراقتصاد نیز آن را جزو پروژه‌های مهم در سال جاری قرار داده‌اند، رخ دهد.

کاهش نرخ سود بانکی، از خواسته‌های فعالان اقتصادی است

دبیر شورای عالی هماهنگی‌ بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: یکی ازخواسته‌های فعالان اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود بانکیاست و از طرف دیگر نیز باید در نظر داشت که بانک باید جوابگویسپرده‌گذاران بانکی نیز باشد تا با توجه به نرخ تورم و وضعیتی که وجوددارد، ارزش پول آن‌ها حفظ شود، ضمن اینکه بانک‌ها مکلف هستند که اینوجوه را در امور اقتصادی به کار بگیرند تا نتیجه آن تحصیل سود باشد زیرااین کار باید به استناد قوانین شرعی انجام شده و در معاملات واقعی به کارگرفته شود.

وی با بیان اینکه برای اقتصاد نوآوری‌های زیادی در طرح‌ها وجود دارد،عنوان کرد: به طور مثال قوانین بودجه‌ای تبصره 16 و تبصره 18 که در قوانینبودجه‌ای دیده می‌شود، منابع صندوق توسعه، وجوهی که برای شرکت‌هایدانش‌بنیان وجود دارد و کمک‌های فنی و اعتباری برای یارانه، عوامل تشویقیو مشوقانه‌ای هستند که در سطح حاکمیت نظام دیده شده و تلاش می‌شود کهبه هر شکل ممکن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از این مشوق‌ها استفادهکنند و مقداری از آن اهداف و انتظاراتی که دارند، در این زمینه در نظر گرفتهشود تا مشوقی برای ادامه فعالیت داشته باشند.

مونسان اضافه کرد: واحدهای تولیدی نیز در شرایط بسیار سختی فعالیتمی‌کنند و هزینه‌های بسیار بالایی مترتب بر جریان تولید دارند. هزینه‌هایمالی یکی از هزینه‌های مهم واحدهای تولیدی است که باید بخش‌هایی از آنپوشش داده شود. بنا به مقتضیات زمان در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌شودو طرح‌های نوینی وجود دارد، به طور مثال سال گذشته دولت اشتغال پایدار راپیاده کرد. منابع کلانی در اشتغال پایدار با نرخ‌های 4 تا 6 یا 7 درصد دراختیار فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف قرار گرفته که طرح‌های نوینیاست که بنا به مقتضیات زمان تنظیم، ابلاغ و اجرایی می‌شود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *