استفاده از ظرفیت زمین برای تامین مالی شهرداری‌ها

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: در کشور ما استفاده از دانش بین‌المللی برای حوزه‌های مختلف به جز فوتبال، کمتر صورت گرفته است که لازم است این مهم به خصوص در زمینه استفاده از ظرفیت زمین برای تامین مالی شهرداری‌ها، ارتقاء یابد. شهریار آل شیخ در کارگاه آموزشی متروپلیس با عنوان “تامین […]

باید ثابت کنیم خشونت دیده‌ایم!

خشونتعلیهزنانیکیازمهمترینمشکلاتبهداشتعمومیوازمصادیقبارزنقضحقوقبشربودهوبهازایبرآوردهایجهانیازهر ۳ زنیکنفردرطولزندگیخودخشونتجسمیویاجنسیراتجربهمی‌کند. زناندرهمهدورانزندگیخودممکناستباخشونتروبه‌روشوند. علاوهبرهمسر،پدروبرادروحتیفرزندانپسرنیزمی‌توانندبهزنخشونتکنند. زناندرزندگیخودچهارشكلخشونتشاملفیزیكی،روانی،اقتصادیوجنسیراتجربهمیكنند. خشونتفیزیكی،همان‌طوکهازنامشپیدااست،شیوههایآزارواذیتجسمانی،ضربوجرح،كشیدنمو،سوزاندن،گرفتنوبستن،زندانیكردن،اخراجازخانه،كتككاریمفصل،محرومكردنازغذا،سیلی،لگدومشتزدن،كشیدنوهلدادن،محكمكوبیدندر،بههمزدنسفرهومیزغذاوشكستناشیایمنزلراشاملمیشودكهایننوعخشونتممكناستبرایهمهزنانبدونتوجهبهنوعتحصیلات،نژادووضعیتخانوادگیرویدهد. بخشبزرگیازاینخشونت‌هاازسویشرکایجنسیوهمسرانزنانبهآنانتحمیلشدهوحدود ۳۰ درصداززنانیکهدرطولزندگیشانارتباطعاطفیوزناشوییراتجربهکردهفرم‌هایگوناگونیازخشونتراازسویشرکایزندگیشانگزارشکرده‌اند. براساستعریفارائهشدهازسوی «سازمانمللمتحد»،اعمالهرگونهرفتارویاگفتارآزاردهندهازسویمردانیازنانکهسببآسیب‌هایفیزیکی،جنسی،ذهنییارنجزنانشودخشونتعلیهزنانتعریفمی‌شود. استفادهازکلماتتوهین‌آمیزوتحقیرکننده،استفادهازعباراتتهدیدآمیز،فریادکشیدن،رفتارهایکنترلکننده،کتکزدن،اعمالزوربرایبرقراریرابطهجنسیوعاطفی،آسیبزدنبهدستگاهتناسلی،ختنهکردنوتجاوزجنسیازجملهرفتارهایخشونت‌آمیزعلیهزناناست.درمواردشدیدخشونتعلیهزنانمی‌تواندسببمرگآنانشدهیااحساسخودکشیدرآنانراتقویتکند. دربیشاز ۴۰ درصدازمواردخشونتعلیهزنان،آسیبجسمانیگزارششدهاست. خشونتعلیهزنانهمچینمی‌تواندمنجربهپدیدآمدناختلالاتیچونافسردگی،اختلالاسترسیپسازضایعهروانی،اختلالاضطرابی،مشکلاتخواب،اختلالغذاخوردنوتلاشبرایخودکشیشود. همچنینخشونتجنسیدردورانکودکیمی‌تواندتاثیراتعمیقیبرزندگیآیندهفردبگذاردوویرادرمعرضاعتیادبهالکلوموادمخدرویاتندادنبهروابطجنسینامتعارفوپرخطرقراردهد.خشونتعلیهزنانعلاوهبرتحمیلبارروانیوجسماتیبرزنبرکودکانخانوادهنیزتاثیرداردورشدکودکاندرخانواده‌هاییکهعلیهزنانخشونتاعمالمی‌شود،تاثیراتمهمیبربهداشتروانیوجسمانیونتیجتازندگیآنانمی‌گذاردکهپرخاشوافسردگیازجملهاثراتروانیاینمسالههستند. کانونسوراباتوجهبههفتهخشونتعلیهزنانبابرگزاریسلسلهنشست‌هایاندیشهشهرهمایشیراتحتعنوانمامنیبرایزنانودخترانخشونتدیدهونیزآشناییباخانه‌هایامنباحضورموسسمرکزخانهخورشیدبرگزارکردکهدرادامهبهتوضیحآن‌چهدراینهمایشگفتهشدمی‌پردازیم. مدیرعاملکانونزنانحقوق‌دانسوراگفت: مابرایافرادیکهدرمعرضانواعخشونتقرارگرفتهوبزهدیدهشناختهمی‌شوندهیچقانونحمایتیدرنظرنگرفتیم. بهگزارشروزنامه”صبحامروز” مرضیهمحبیدرهمایشنگاهیبهوضعیتزنانودخترانخشونتدیدهکهظهرروزسه‌شنبهدرسالنآمفی‌تئاتردانشکدهمهندسیدانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد؛افزود: خشونتعلیهزنانموضوعیجهانیبودهوصرفاًمختصکشورمانیست. جامعه‌شناسانمعتقدنداختلافبینبشریتاززمانخشونتعلیهزنانآغازشده،زیرازنانفرودست‌ترازمردانهستندواززمان‌هایگذشتهزنانبایددرخانهمی‌مانندومردانبیرونازخانهبودندوزورشانبرزنانغلبهداشت. مدیر کانون زنان حقوقدان سورا افزود: خیلیوقت‌هامتاسفانهزناننمی‌توانندکتک‌خوردنوخشونتواردهبهخودرادردادگاه‌هاثابتکنند. زنانبسیاریکهدربرابراینخشونت‌هایخانگیسالیانسکوتمی‌کنندوآنرامی‌پذیرند. باوجودرسانه‌ها،آموزش‌هاوتحصیلاتبالا،هنوزهمزنانیوجوددارندکهخشونترامی‌پذیرندودربرابرآنساکتمی‌‌مانند.درجامعهمازنانیکهموردآزارواذیتجنسیقرارمی‌گیرندبایدثابتکنندکهفردخاطیهمسرشانبودهوقانوناگرچهامروزوضعیتبهتریداردامابازهمحمایتکم‌تریاززناندارد. ویتصریحکرد: سیاستکلیقوهقضاییهدرکیفردهیوجزادهیومجازاتافرادبزه‌کاربهاینصورتاستکهاینافرادراازجامعهجداکردهوهیچبرنامهحمایتیبرایزندگیاینافرادبعدازبزه‌دیدگیندارندواینخودسببتشویقاینافرادبهسمتبزه‌کاریورفتنبهسمتدیگرآسیب‌هایاجتماعیاست. محبیاظهارداشت: تشکیلخانه‌هایامنبرایزنانبزه‌دیدهازجملهاقداماتوسیاست‌گذاری‌هایدولتاستکههنوزبرایبهبودراهبسیاریدرپیشرودارندودرشهرمشهدتنهایکمرکزامنبراینگه‌داریزنانبزه‌دیدهوجوددارد. ویعنوانکرد: یکیازسیاست‌هاییکدولتبایدبرایجلوگیریازآسیب‌بیشترافرادبزهدرنظربگیردتخصیصاعتباروبودجهبراساسجنسیتیبودهوبایدجهت‌گیریجنسیتیپیدامی‌کند. محبیتوضیحداد: مطالعاتبسیاریدرموردراه‌هایجلوگیریازخشونتعلیهزنانصورتگرفتهگرفتهوروش‌هایمتعددیازسویکارشناسانبرایآنپیشنهادشدهاست. آموزشافراددرجامعهازمهمترین‌روش‌هایپیشنهادیاست. آگاهیازعواقبخشونت‌ورزیمی‌تواندتاحدیبازدارندهباشد. اعمالقانونبرآزارگرانازدیگرراه‌هاییاستکهمی‌تواندازمیزانخشونتعلیهزنانبکاهد. درادامهایننشستنامزدشورایشهرتهرانگفت: مادرحالحاضربالوایحیدرمجلسروبروهستیمکه ۱۰ سالاستبدونبررسیباقیمانده‌اند. سوالاصلیاینجاستکهماچهموضوعیمهم‌ترازوضعیتزنانوکودکانمانداریم؟لوایحمربوطبهحمایتازکودکانیامنعخشونتعلیهزنانسالهاستدردستورکارمجلسباقیمانده‌اند.بایدازمسئولانپرسیدچهموضوعیازامنیتزنانودخترانجوانمانوبهبودوضعیتکودکانماندرکشورمهمتراستکهسال‌هاستنوبترسیدگیبهآنهانرسیدهاست؟ مدیر موسسه خانه خورشید در […]

افزایش تحقق بودجه اقتصادی شهرداری از 60 به 86

معاون اقتصادی شهرداری مشهد با بیان این که تحقق بودجه اقتصادی شهرداری در سال گذشته 86 درصد بوده است، گفت: ارزش پروژه های سرمایه گذاری که منجر به انعقاد قرارداد در این کلانشهر شده اند ظرف یک سال اخیر 31 هزار میلیارد ریال بوده استد در مدت یک سال گذشته 16 پروژه به ارزش 27 […]

راه آهن مشکل تامین واگن صادراتی را سریعتر حل کند

مشکل کمبود واگن به یکی از دغدغه های اصلی تجار خراسان رضوی تبدیل شده است. مساله امروز و دیروز نیست، حداقل 15 سال است که این مشکل وجود دارد. اما این روزها که بحث برگشت ارز حاصل از صادرات به جدیت توسط دولت دنبال می‌شود، باید راهکارهای جدیدی برای رفع این مشکل پیدا کرد تا […]

تحمیل خسارت به منافع کشور

در چند روز گذشته اخباری دال بر آغاز تلاش هایی در خصوص جمع آوری امضا به منظور استیضاح محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه به دلیل مواضعش در خصوص وجود پولشویی در داخل کشور در رسانه ها مطرح شده است. اما به واقع تاثیر این دست از رفتاها بر سیاست خارجی کشور در این برهه […]