باید ثابت کنیم خشونت دیده‌ایم!

خشونتعلیهزنانیکیازمهمترینمشکلاتبهداشتعمومیوازمصادیقبارزنقضحقوقبشربودهوبهازایبرآوردهایجهانیازهر ۳ زنیکنفردرطولزندگیخودخشونتجسمیویاجنسیراتجربهمی‌کند.

زناندرهمهدورانزندگیخودممکناستباخشونتروبه‌روشوند. علاوهبرهمسر،پدروبرادروحتیفرزندانپسرنیزمی‌توانندبهزنخشونتکنند. زناندرزندگیخودچهارشكلخشونتشاملفیزیكی،روانی،اقتصادیوجنسیراتجربهمیكنند. خشونتفیزیكی،همان‌طوکهازنامشپیدااست،شیوههایآزارواذیتجسمانی،ضربوجرح،كشیدنمو،سوزاندن،گرفتنوبستن،زندانیكردن،اخراجازخانه،كتككاریمفصل،محرومكردنازغذا،سیلی،لگدومشتزدن،كشیدنوهلدادن،محكمكوبیدندر،بههمزدنسفرهومیزغذاوشكستناشیایمنزلراشاملمیشودكهایننوعخشونتممكناستبرایهمهزنانبدونتوجهبهنوعتحصیلات،نژادووضعیتخانوادگیرویدهد.

بخشبزرگیازاینخشونت‌هاازسویشرکایجنسیوهمسرانزنانبهآنانتحمیلشدهوحدود ۳۰ درصداززنانیکهدرطولزندگیشانارتباطعاطفیوزناشوییراتجربهکردهفرم‌هایگوناگونیازخشونتراازسویشرکایزندگیشانگزارشکرده‌اند.

براساستعریفارائهشدهازسوی «سازمانمللمتحد»،اعمالهرگونهرفتارویاگفتارآزاردهندهازسویمردانیازنانکهسببآسیب‌هایفیزیکی،جنسی،ذهنییارنجزنانشودخشونتعلیهزنانتعریفمی‌شود. استفادهازکلماتتوهین‌آمیزوتحقیرکننده،استفادهازعباراتتهدیدآمیز،فریادکشیدن،رفتارهایکنترلکننده،کتکزدن،اعمالزوربرایبرقراریرابطهجنسیوعاطفی،آسیبزدنبهدستگاهتناسلی،ختنهکردنوتجاوزجنسیازجملهرفتارهایخشونت‌آمیزعلیهزناناست.درمواردشدیدخشونتعلیهزنانمی‌تواندسببمرگآنانشدهیااحساسخودکشیدرآنانراتقویتکند. دربیشاز ۴۰ درصدازمواردخشونتعلیهزنان،آسیبجسمانیگزارششدهاست. خشونتعلیهزنانهمچینمی‌تواندمنجربهپدیدآمدناختلالاتیچونافسردگی،اختلالاسترسیپسازضایعهروانی،اختلالاضطرابی،مشکلاتخواب،اختلالغذاخوردنوتلاشبرایخودکشیشود.

همچنینخشونتجنسیدردورانکودکیمی‌تواندتاثیراتعمیقیبرزندگیآیندهفردبگذاردوویرادرمعرضاعتیادبهالکلوموادمخدرویاتندادنبهروابطجنسینامتعارفوپرخطرقراردهد.خشونتعلیهزنانعلاوهبرتحمیلبارروانیوجسماتیبرزنبرکودکانخانوادهنیزتاثیرداردورشدکودکاندرخانواده‌هاییکهعلیهزنانخشونتاعمالمی‌شود،تاثیراتمهمیبربهداشتروانیوجسمانیونتیجتازندگیآنانمی‌گذاردکهپرخاشوافسردگیازجملهاثراتروانیاینمسالههستند.

کانونسوراباتوجهبههفتهخشونتعلیهزنانبابرگزاریسلسلهنشست‌هایاندیشهشهرهمایشیراتحتعنوانمامنیبرایزنانودخترانخشونتدیدهونیزآشناییباخانه‌هایامنباحضورموسسمرکزخانهخورشیدبرگزارکردکهدرادامهبهتوضیحآن‌چهدراینهمایشگفتهشدمی‌پردازیم.

مدیرعاملکانونزنانحقوق‌دانسوراگفت: مابرایافرادیکهدرمعرضانواعخشونتقرارگرفتهوبزهدیدهشناختهمی‌شوندهیچقانونحمایتیدرنظرنگرفتیم.

بهگزارشروزنامه”صبحامروز” مرضیهمحبیدرهمایشنگاهیبهوضعیتزنانودخترانخشونتدیدهکهظهرروزسه‌شنبهدرسالنآمفی‌تئاتردانشکدهمهندسیدانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد؛افزود: خشونتعلیهزنانموضوعیجهانیبودهوصرفاًمختصکشورمانیست. جامعه‌شناسانمعتقدنداختلافبینبشریتاززمانخشونتعلیهزنانآغازشده،زیرازنانفرودست‌ترازمردانهستندواززمان‌هایگذشتهزنانبایددرخانهمی‌مانندومردانبیرونازخانهبودندوزورشانبرزنانغلبهداشت.

مدیر کانون زنان حقوقدان سورا افزود: خیلیوقت‌هامتاسفانهزناننمی‌توانندکتک‌خوردنوخشونتواردهبهخودرادردادگاه‌هاثابتکنند. زنانبسیاریکهدربرابراینخشونت‌هایخانگیسالیانسکوتمی‌کنندوآنرامی‌پذیرند. باوجودرسانه‌ها،آموزش‌هاوتحصیلاتبالا،هنوزهمزنانیوجوددارندکهخشونترامی‌پذیرندودربرابرآنساکتمی‌‌مانند.درجامعهمازنانیکهموردآزارواذیتجنسیقرارمی‌گیرندبایدثابتکنندکهفردخاطیهمسرشانبودهوقانوناگرچهامروزوضعیتبهتریداردامابازهمحمایتکم‌تریاززناندارد.

ویتصریحکرد: سیاستکلیقوهقضاییهدرکیفردهیوجزادهیومجازاتافرادبزه‌کاربهاینصورتاستکهاینافرادراازجامعهجداکردهوهیچبرنامهحمایتیبرایزندگیاینافرادبعدازبزه‌دیدگیندارندواینخودسببتشویقاینافرادبهسمتبزه‌کاریورفتنبهسمتدیگرآسیب‌هایاجتماعیاست.

محبیاظهارداشت: تشکیلخانه‌هایامنبرایزنانبزه‌دیدهازجملهاقداماتوسیاست‌گذاری‌هایدولتاستکههنوزبرایبهبودراهبسیاریدرپیشرودارندودرشهرمشهدتنهایکمرکزامنبراینگه‌داریزنانبزه‌دیدهوجوددارد.

ویعنوانکرد: یکیازسیاست‌هاییکدولتبایدبرایجلوگیریازآسیب‌بیشترافرادبزهدرنظربگیردتخصیصاعتباروبودجهبراساسجنسیتیبودهوبایدجهت‌گیریجنسیتیپیدامی‌کند.

محبیتوضیحداد: مطالعاتبسیاریدرموردراه‌هایجلوگیریازخشونتعلیهزنانصورتگرفتهگرفتهوروش‌هایمتعددیازسویکارشناسانبرایآنپیشنهادشدهاست.

آموزشافراددرجامعهازمهمترین‌روش‌هایپیشنهادیاست. آگاهیازعواقبخشونت‌ورزیمی‌تواندتاحدیبازدارندهباشد. اعمالقانونبرآزارگرانازدیگرراه‌هاییاستکهمی‌تواندازمیزانخشونتعلیهزنانبکاهد.

درادامهایننشستنامزدشورایشهرتهرانگفت: مادرحالحاضربالوایحیدرمجلسروبروهستیمکه ۱۰ سالاستبدونبررسیباقیمانده‌اند. سوالاصلیاینجاستکهماچهموضوعیمهم‌ترازوضعیتزنانوکودکانمانداریم؟لوایحمربوطبهحمایتازکودکانیامنعخشونتعلیهزنانسالهاستدردستورکارمجلسباقیمانده‌اند.بایدازمسئولانپرسیدچهموضوعیازامنیتزنانودخترانجوانمانوبهبودوضعیتکودکانماندرکشورمهمتراستکهسال‌هاستنوبترسیدگیبهآنهانرسیدهاست؟

مدیر موسسه خانه خورشید در ادامه تاکید کرد: ما ۲۵ سالازآسیب‌هایاجتماعیعقبیموبهخاطرمهاجرت‌هایداخلیوخارجی،خشک‌سالی،فقروبیکاری،آسیب‌هایاجتماعیبیش‌تریدرحالوقوعاست.

لیلاارشدافزود: باتوجهبهتماممسایلیکهدربالاذکرشد ۱۸ میلیونحاشیهنشینداریموسناعتیادوتنفروشیکاهشپیداکردهوایدزامروزهازطریقسرنگمنتقلنشدهبلکهمهم‌ترینعاملانتقالایدزرابطهجنسیمحافظتشدهنیست.

ویتصریحکرد: امروزهزنانبیش‌تریدرگیراعتیادشدهوایندرحالیاستکهسیستمآموزشیمادرمدارسسیستمناکارآمدیبودهونیزکودک‌آزاری‌هاباخشونتبیش‌تروبهشکلسهمگین‌تراتفاقمی‌افتد.

 

 

 

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *