cdi

احداث خوابگاه براى ورزشکاران در مجموعه چمران

رئيــس هيئــت نابينايان و كم بينايان خراســان رضوى مى‌گويد: اگر ســازمان نظام مهندســى بيش از ايــن ما را معطل نگــه دارد، خودمان به ســاخت خوابگاه ورزشكاران نابينا و كم بينا اقدام مى‌كنيم.

محمود باقرزاده درحالى این مطلب را در مجمع عمومى سالیانه هیئت نابینایان و کم بینایان خراسان رضوى که با حضور اعضاى مجمع و رئیس فدراسیون برگزار شد بیان کرد که بحث ساخت خوابگاه بــراى ورزشــکاران نابینــا و کم بینا مدت‌هاست که ازسوى مسئولان این هیئت مطرح شــده اســت.

باقرزاده مى‌گوید: درآمد و توان مالى ما در حدى نیســت که بتوانیم به تنهایــى از پسِ مخارج ساخت آن برآییم و نیاز داریم که حداقــل ســازمان نظام مهندســى و شهردارى مشهد در برخى از هزینه‌ها ما را معاف کنند. به گفتــه او، این هیئت براى ســاخت این خوابگاه‌هــا که در مجموعه ورزشــى چمران واقع شــده است، با اســتاندارى خراسان رضوى مکاتباتــى انجام داده و طبق دســتور اســتاندارى ســازمان نظام مهندسى موظف به مساعدت در این حوزه شده اســت؛ اما تاکنون دراین راستا اقدامى انجام نداده‌اند. اما حالا باقرزاده مى‌گوید دیگر منتظر هیچ نهادى نخواهد ماند و کار ساخت این خوابگاه را آغاز خواهد کرد. او در این مجمع انتخابى مى‌گوید: خوابگاه ورزشــکاران یکى از نیاز‌هاى اصلى ماســت که در کنار ایجاد فضاى مناســب براى هیئت و پیشبرد اهداف کمى به درآمدزایى در هیئت هم کمک مى‌کند. با شــهردارى به تفاهم‌هایى رســیدیم، اما نظــام مهندســى با ما همــکارى نمى‌کند. هیئت مــا داراى منابع مالى محــدود و درآمدى ناچیز است که قطعا بدون حمایت نمى‌تواند از پسِ هزینه‌هاى خود برآید. او همچنین ادامه مى‌دهد: ما در سطح استان فقط یک سالن ورزشى در اختیارمان گذاشته شده است که از آن هم براى تمرینات ورزشــکاران و هم بــراى درآمدزایى استفاده مى‌کنیم و باوجود این، بازهم در بین سه هیئت برتر کشور قرار داریم. در چنین شرایطى مدیریت کردن ۵۴ رشته ورزشــى و پاســخ به مطالبات ورزشــکاران کارى ســخت است. اما ورزش براى قشر نابینا و کم بینا یک نوع امیــد به زندگى و نشــاط محســوب مى‌شود که این مسئله ما را موظف به تــلاش براى تأمیــن نیاز‌هــاى آن‌ها مى‌کند.

باقرزاده خاطرنشان مى‌کند: در جودو، شنا، شطرنج، دوومیدانى و چند رشــته دیگر از مدعیان اصلى کشــور هســتیم و برنامه‌هاى متعددى براى توسعه آن‌ها در ســطح شهرستان‌ها با توجه به امکانات موجود و زیرساخت‌ها داریم. برخى شهرســتان‌ها به صورت نیمه فعال اقداماتى انجام مى‌دهند، اما براى گسترش فعالیت‌هایمان نیاز داریم تا سایر شهرستان‌ها نیز فعال شوند. در شرایط فعلى با دست خالى اموراتمان را مى‌گذرانیم و درخواست داریم تا برخى نهادهاى مرتبط براى حمایت از قشــر نابینا و کم بینا به کمک ما بیایند.

مظلوم: برخی استان‌ها حتی حاضر به راه اندازی دفتر هیئت هم نیستند

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در این مجمع با بیــان اینکه برخى از اســتان‌هاى کشــور حتى تمایلى به راه اندازى دفتر هیئت ندارند، مى‌گوید: به برخى مدیران کل مى‌گوییم ما حاضر به حمایت و کمک براى فعال ســازى این رشته در استان شــما هستیم، اما آن‌ها حتى تمایلى بــه راه اندازى دفتر هیئت هم ندارند. واقعیت همین است، قشــر نابینا و کم بینا با مظلومیت‌هاى فراوان نیازمند کمک‌هاى حداقلى در بحث ورزش هستند. محمدرضا مظلوم ادامه مى‌دهد: در تهران وضعیت خوب اســت، امکانات و فضا وجود دارد، اما برخى اســتان‌ها حتى در مرکز استان با محدودیت رو به رو هســتند و تقریبا هیچ فضایى براى فعالیت ورزشکاران وجود ندارد. بااین حال خراسان رضوى در بین استان‌هاى برتر و فعال ماست. مظلوم افــزود: از این اســتان انتظار داریم براى فعال ســازى شهرستان‌ها تلاش بیشــترى انجام دهد، همچنین از صبوریــان به عنــوان متولى ورزش اســتان با توجه به بضاعت‌هاى مشهد مى‌خواهم از چند رشــته ورزشــى ما به صورت ویژه حمایت کند.

صبوریان: توســعه مناطق محروم در اولویت است

مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان رضــوى در ایــن مجمع اظهــار کرد: هیئت ما تنهــا یک ســالن در اختیار دارد، اما باوجود این توانســته است به نتایج خوبى در ســطح کشورى برسد و عملکــرد مطلوبى دارد. از پیشــنهاد رئیس فدراسیون استقبال مى‌کنیم و آمادگى داریم که چند رشــته ورزشى این فدراسیون را به صورت ویژه حمایت کنیم. صبوریان ادامه مى‌دهد: از رئیس هیئت مى‌خواهم برنامه‌اى جدى براى فعال ســازى شهرســتان‌ها و مناطق محروم داشته باشند. فعالیت نابینایان و کم بینایان در ورزش مى‌تواند به نشاط و سلامتى در زندگى آن‌ها کمک کند.

انتهای خبر/

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *