در گفت‌وگوی «صبح امروز» با عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد؛

سقوط یا صعود جمعیت

حمیده طاهری یک جمعیت‌شناس گفت: در بحث خانواده و جمعیت چهار مسئله مهم داریم که عبارتند از تشکیل خانواده، تشویق خانواده، توسعه خانواده و تعالی(پرورش) خانواده است. سه پارامتر اصلی در پارامترهای رشد و جمعیت! به گزارش «روزنامه صبح امروز» غلام‌رضا حسنی‌درمیان با حضور در تحریریه این روزنامه، میزان میران مرگ و میر، میزان موالید […]