قهر با صندوق رای؛ رای به اقلیت است

به گفته دکتر پزشکیان «قهر با صندوق رای؛ رای به اقلیت است»! و این ما هستیم که با مشارکت مؤثر خود در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، اثرگذاریم و باید از این حق اساسی خود به درستی بهره ببریم. چراکه حضور حداکثری مردم موجب شکل گیری دولتی قدرتمندتر و با پشتوانه ملی محکم‌تری می شود و همین عامل نیز می تواند ارتقای جایگاه و وزن دولت در ساختار تصمیم‌گیری کشور و جهان را به همراه داشته باشد.

«برای» هزار و یک دلیل رای می‌دهیم

امروز جامعه نخبگانی و قشر غالباً تحصیل کرده، به این باور رسیده است که قهر با صندوق چیزی را عوض نمی‌کند. به دور از هر شعار و کلیشه‌ای این ما هستیم که باید برای آینده خود و فرزندانمان تصمیم گیرنده باشیم؛ اینجا ایران است! مهد تمدن…؛ و ما مردمانی هستیم که رد پای سترگی در تاریخ داریم.