مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به لزوم افزایش 57درصدی مزد در سال جاری تاکید میکند؛

حق رایزنی و مذاکره برای تعدیل دستمزد امسال را ندارید

مریم اصغری بر اساس آمارها و مستندات بیش از نیمی از کارگران در ایران حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق آن‌ها حتی با احتمال وجود افزایشِ ۵۷درصدی مزد در سا ل جاری باز هم فاصله‌ی معناداری با خط فقر و نرخ سبد معیشت دارد. در این میان اما مدتی می‌شود که نگرانی از اخراجِ کارگران بابت […]