روز اول مجلس یازدهم

عباس محمدیان مجلس یازدهم جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر؛ مجلس شورای اسلامی، دوره یازدهم از امروز کار خود را “آغاز” کرد. آغازی که بنا بر وعده ها و شعارهای شفاهی و مکتوب حضرات، باید “انجام” های مبارکی در پی داشته باشد. انجامی که نشانه هایش را به وضوح مردم در زندگی خود ببینند و […]

مجلس یکدست

محمد حسین روشنک رییس کانون کارآفرینان خرسان رضوی ۱۳۹۹/۳/۷ امروز خبری های خوبی از مجلس شورای اسلامی بگوش رسید که پیام مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر در رأس امور بودن مجلس و تصویب قانونی قابل اجرا ، پاکدستی نمایندگان، رفع فقر ، اقتصاد مقاومتی و دوری از تصمیمات جناحی چراغ اول بود . پیام […]