در گفت‌وگو با رئیس هیئت ژیمناستیک استان، مطرح شد:

اعزام نماینده به مسابقات در تمام زیرشاخه‌ها

انسیه سروش ژیمناستیک یک ورزش پایه و بنیادی هست که در تمام کشورهای دنیا به آن اهمیت زیادی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته اجباری است. این ورزش از سنین 4 و 5 سالگی قابل اجرا و مجموع پارامترهای مختلفی که در رشته‌های ورزشی دیگر وجود دارد مثل: قدرت، سرعت، چابکی و انعطافپذیری […]