رویایی که بازهم رنگ باخت

تیم ملی ایران با باخت سه بر دو مقابل برزیل از صعود به مرحلهنیمه نهایی لیگ ملت ها باز ماند و حذف شد.

از ساعت ۲:۳۰ بامداد شنبه ۲۲ تیر ماه تیم ملی والیبال ایراندر دومین بازی خود از مرحله نهایی لیگ ملت‌های ۲۰۱۹ درشیکاگو به مصاف تیم ملی برزیل رفت و پس از سه ساعت بازینتیجه را ۳ بر ۲ واگذار کرد.

تیم ملی ایران این بازی را با ترکیب میلاد عبادی پور، سعیدمعروف، سید محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور، علیاصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) آغاز کرد. تیم ملیبرزیل نیز با ترکیب فرناندو کرلین، والاس دسوزا، داگلاس سوزا،لوکاس ساتکمپ، ریکاردو لوکارلی، فلاویو و تالس هاس (لیبرو) به مصاف شاگردان ایگور کولاکوویچ رفت.

*ست اول: ۲۰ ۲۵ برزیل

در شروع بازی برزیل عملکرد خوبی در زدن سرویس داشت و ۳ ۱ پیش افتاد. پس از یک رالی زیبا که ۳۶ ثانیه به طولانجامید، ایران بازی را ۳ ۳ مساوی کرد. با درخش لوکارلیدر زدن سرویس برزیل فاصله را به سه امتیاز افزایش داده و ۸ ۵ وقت استراحت فنی اول را کسب کرد. با شروع مجدد بازیباز هم درخشش لوکارلی ادامه داشت و برزیل ۱۰ ۵ پیشیگرفت تا کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کند. با اشتباهاتمتعدد بازیکنان ایران برزیل فاصله را به ۸ امتیاز افزایش داده و۱۳ ۵ پیش افتاد. درادامه ایران با عملکرد خوب موسوی درزدن سرویس توانست سه امتیاز متوالی کسب کرده و فاصله راکاهش دهد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. در نهایتبرزیل توانست ۱۶ ۱۱ وقت استراحت فنی دوم را نیز از آنخود کند.

با ورود دو تیم به زمین ایران عملکرد خوبی در دریافتهای اول وزدن سرویس داشت و فاصله را به دو امتیاز کاهش داد تا بازی۱۶ ۱۴ شود و دال زاتو تقاضای وقت استراحت کند. با وروددو تیم به زمین برزیل روند خوب خود در زدن سرویس را ادامهداد تا ۲۰ ۱۶ از ایران پیشی بگیرد. با درخشش امیر غفور درخط سرویس ایران فاصله را به یک امتیاز کاهش داد اما بادریافتهای اول خوب برزیل بار دیگر بازی ۲۴ ۱۹ شد. درنهایت برزیل ۲۵ ۲۰ ست نخست بازی را با برد پشت سرگذاشت.

*ست دوم: ۲۳ ۲۵ برزیل

با شروع این ست ایران با آبشار مجرد امتیاز اول را کسب کردو با دفاع موسوی ۲ بر صفر پیش افتاد. در امتیاز ۴ برزیلبازی را به تساوی کشاند. باز هم با درخشش لوکارلی برزیل ۲ امتیاز متوالی دیگر را کسب کرده و ۶ ۴ پیش افتاد. برزیلتوانست با آبشار آلمیدا ۸ ۵ وقت استراحت فنی اول را در اینست نیز کسب کند. با سرویس خوب عبادی پور ایران فاصله رابه یک امتیاز کاهش داد اما باز هم برزیل ۱۱ ۸ از ایرانپیشی گرفت. با عملکرد خوب شفیعی در خط سرویس و دفاعروی تور ایران فاصله را بار دیگر به یک امتیاز کاهش داد. ایرانبالاخره در امتیاز ۱۴ بازی را به تساوی کشاند و با درخششموسوی در خط سرویس ۱۵ ۱۴ از برزیل پیش افتاد تا دالزاتو تقاضای وقت استراحت کند. با اشتباه غفور در زدن آبشار،برزیل دومین امتیاز متوالی را کسب کرده و ۱۶ ۱۵ وقتاستراحت دوم را کسب کرد.

با ورود دو تیم به زمین ایران دو امتیاز متوالی را کسب کرد و ۱۷ ۱۶ از برزیل پیش افتاد. با درخشش عبادی پور در خطسرویس و غفور در خط حمله، ۲۱ ۱۸ از برزیل پیشی گرفت. برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا کولاکوویچ در امتیاز ۲۰ ۲۱ تقاضای وقت استراحت کند اما با شروع بازی برزیل درامتیاز ۲۱ بازی را به تساوی کشید و سپس ۲۳ ۲۲ از ایرانپیش افتاد تا ایران تقاضای وقت استراحت کند. با ورود دو تیمبه زمین فیاضی آبشار خود را به بیرون زد تا برزیل ۲۴ ۲۲پیشی بگیرد. در نهایت برزیل ا آبشار لوکارلی ۲۵ ۲۳ ستدوم بازی را نیز برد.

*ست سوم: ۲۶ ۲۴ ایران

با شروع ست سوم ایران در زدن سرویس عملکرد خوبی داشتو ۴ ۱ از برزیل پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحتکند. با به کارگیری سرعت در خط حمله برزیل اختلاف امتیاز بهیک کاهش یافت تا بازی ۶ ۵ به سود ایران شود. با عملکردخوب فیاضی در خط حمله و زدن سرویس، ایران ۸ ۵ وقتاستراحت فنی اول را کسب کرد. با به کار گیری سرعت در خطحمله ایران و دفاع روی تور امیر عفور، ایران ۱۲ ۸ پیشافتاد. عملکرد خوب ایران در دریافتهای اول ادامه داشت تااینکه ۱۶ ۱۲ وقت استراحت فنی دوم را کسب کرد.

با ورود دو تیم به زمین لوکارلی سرویس خود را به تور زد تاایران ۱۷ ۱۳ پیش باشد. در ادامه برزیل با درخشش الان ۲ امتیاز متوالی کسب کرده و به دو امتیازی ایران رسید. باعملکرد خوب شفیعی در زدن آبشار و سرویس ایران ۲۱ ۱۷پیشی گرفت. برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا فاصله بهدو امتیاز کاهش یابد و کولاکوویچ در امتیاز ۲۲ ۲۰ تقاضایوقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین برزیل دو امتیازمتوالی را کسب کرده و بازی را درامتیاز ۲۲ به تساوی کشاند تاایران تقاضای وقت استراحت کند. در حالی که دو تیم به صورتپایا پای پیش می‌رفتند ایران عملکرد خوبی در زدن سرویسداشت و ۲۶ ۲۴ ست سوم را برد تا بازی در مجموع ۲ ۱شود.

*ست چهارم: ۲۵ ۲۰ ایران

با شروع ست چهارم دو تیم به صورت پایا پای پیش رفتند تااینکه برزیل ۳ ۲ پیش افتاد اما با به کار گیری سرعت در خطحمله ایران، موسوی امتیاز سه را برای ایران کسب کرد. دو تیمبه صورت پایا پای پیش می‌رفتند تا اینکه ایران با اشتباهساوتکمپ ۷ ۶ از برزیل پیش افتاد. در ادامه هم ایران ۸ ۷وقت استراحت فنی اول را با آبشار غفور کسب کرد. در نهایتبرزیل چهار امتیاز متوالی را با دفاع روی تور کسب کرده و ۱۱ ۸ پیش افتاد تا کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کند. باورود دو تیم به زمین باز هم برزیل یک امتیاز کسب کرده و ۱۲ ۸ پیشی گرفت. با درخشش موسوی در خط سرویس ایرانفاصله را به یک امتیاز کاهش داد تا دال زاتو در امتیاز ۱۴ ۱۳ تقاضای وقت استراحت کند. ایران در نهایت در امتیاز ۱۵ بازی را به تساوی کشاند. با درخشش عبادی پور در دفاع رویتور ایران ۱۶ ۱۵ وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کرد.

با ورود دو تیم به زمین با سرویس‌های خوب معروف باز هم اینعبادی پور بود که در دفاع روی تور و زدن آبشار خوش درخشیدتا ایران ۱۸ ۱۵ پیشی بگیرد. در حالی که برزیل فاصله را بهیک امتیاز کاهش داده بود، ایران با آبشار شفیعی و دفاع خوبموسوی ۲۱ ۱۸ پیش افتاد تا دال زاتو تقاضای وقت استراحتکند. با آبشار فوق العاده غفور ایران ۲۳ ۱۹ از برزیل پیشیگرفت. ایران فاصله ۴ امتیازی را حفظ کرده و در نهایت ۲۵ ۲۰ ست چهارم بازی را برد تا در مجموع ست شماری بازی ۲ بر ۲ مساوی شود.

*ست پنجم: ۱۰ ۱۵ برزیل

با شروع این ست برزیل پس از یک رالی زیبا نخستین امتیاز راکسب کرد اما در ادامه ایران دو امتیاز متوالی را کسب کرده و۲ بر یک پیش افتاد. در نهایت ایران با خطای بازیکن برزیل ۶ ۴ پیش افتاد. با درخشش عبادی پور در زدن آبشار ایران فاصلهرا به سه امتیاز افزایش داد و ۷ ۴ پیش افتاد. با آبشار ستارهدرخشان ایران میلاد عبادی پور ایران ۸ ۵ وقت استراحت اینست را کسب کرد تا دو تیم در زمین جا به جا شوند. برزیل دوامتیاز متوالی را گرفت تا کولاکوویچ در امتیاز ۸ ۷ برای ایرانتقاضای وقت استراحت کند.

در ادامه برزیل با زدن سرویس‌های خوب خود دو امتیاز متوالیرا کسب کرده و ۱۱ ۹ پیش افتاد. با اشتباهات کولاکوویچ درگرفتن ویدیوچک، برزیل دو امتیاز متوالی را کسب کرد و درنهایت ۱۵ ۱۰ ست پنجم را برد تا د ر نهایت سه بر دو پیروزبازی شود.

*آمار بازی تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل

در پایان این دیدار، ایران ۶۳ آبشار موفق، ۱۴ دفاع روی تورموفق و ۷ امتیاز مستقیم سرویس را به ثبت رساند. همچنین ۲۰ امتیاز ایران نیز با خطاها و اشتباهات بازیکنان برزیل کسبشد.

تیم‌ملی برزیل نیز ۵۴ آبشار موفق، ۱۴ دفاع روی تور موفق و ۸ امتیاز سرویس را به ثبت رساندند. همچنین ۳۳ امتیاز شاگرداندال زاتو با خطاها و اشتباهات بازیکنان ایران کسب شد.

میلاد عبادی‌پور با کسب ۲۲ امتیاز (۱۸ امتیاز آبشار، ۲ دفاعروی تور و ۲ امتیاز سرویس) برای ایران، امتیاز آورترین بازیکناین دیدار شد.

ریکاردو لوکارلی نیز با کسب ۱۶ امتیاز برای برزیل، امتیازآورترین بازیکن تیمش شد.

تیم ملی ایران به این ترتیب با باخت ۳-۱ برابر لهستان و ۳-۲ مقابل برزیل، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند و از لیگملت‌ها حذف شد.

*والیبال ایران در رده پنجم لیگ ملت های ۲۰۱۹ قرار گرفت

تیم ملی والیبال ایران با ست شماری بیشتر نسبت به فرانسه دررده پنجم لیگ ملت های ۲۰۱۹ والیبال جهان قرار گرفت.

دو تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در این مرحله حذف شدند وبا توجه به وضعیت بهتر ایران در ست شماری، ایران بالاتر ازفرانسه در جدول نهایی رقابت‌ها در رده پنجم قرار گرفت وفرانسه ششم شد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *