درام نویسی بنیادی ترین اصل شکل گیری هنرهای نمایشی است

هادی کربلایی قهرمان

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درامنویسی بنیادی ترین اصل شکل گیری هنرهای نمایشی است اما طی ۱۰ سال اخیر ضعف در این عرصه تبدیل به ضعف عمده هنرهای نمایشیکشور شده است.

شهرام کرمی در مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملینمایشنامه نویسی اقتباسی گام دومدر مشهد افزود: ۸۲ رویداد تئاتریدر استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود که بیشتر به تولید تئاتر وکارهای فنی مرتبط با آن می‌پردازد نه مفاهیم اجرای تئاتر و تاکنون بهضعف مهم عرصه نمایشی پرداخته نشده است.

وی اضافه کرد: طی چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی در همه بخشهایهنرهای نمایشی شاهد رشد بوده‌ایم به نحوی که در طی ۴۰ سال ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۱۸ هزار هنرمند فعال تئاتر و ۱۵۰ هزار دانش آموخته تئاتر در کشور پرورش یافته است و سالانه ۳.۵ میلیوننفر مخاطب تئاتر در کشور هستند.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم اینک درتئاتر موضوعات مختلف، عرصه‌ها و رویدادهای جدیدی شکل گرفته‌اند اماکمتر کسی توجه به بنیادی‌ترین عامل هنرهای نمایشی یعنی درام نویسیداشته است.

کرمی افزود: در دهه ۶۰ جریان نمایشنامه نویسی در کشور، جریانترجمه‌ای از نمایشنامه‌های خارجی بود اما در دهه ۷۰ شاهد حضور درامنویسان ایرانی از نسل انقلاب بودیم و در این دوره زبان نمایشنامه نویسیایرانی رونق گرفت و مترجمانی ظهور کردند که آثار مطرح جهانی را ترجمهمی‌کردند.

وی ادامه داد: پس از دهه ۷۰ اما نمایشنامه نویسی دچار اُفت شد وبرخلاف بازیگری، طراحی صحنه، کارگردانی، حوزه‌های فنی و تولید رشدنکرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این برههزمانی، درام نویسان مطرح ایرانی انگیزه خود را از دست دادند ونمایشنامه‌ها به صورت بازخوانی یا ترجمه‌ای رونق گرفت و تقریباً تئاتر ازموضوعاتی که می‌توانست دغدغه جامعه باشد تهی شد.

کرمی افزود: یکی از وظایف اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توجه و حمایت از جریان نمایشنامه نویسی به خصوصجریان نمایشنامه نویسی با اصالت ایرانی است.

و اینکه در موضوعات و تولیدات نمایشنامه نویسی به اهداف و ارزشهایفرهنگیهنری و هویت فرهنگیایرانی توجه جدی شود و بتوان جریاننمایشنامه نویسی را به یک جریان پویا و مؤثرتر تبدیل کرد.

وی حمایت از درام نویسان ایرانی، شکل گیری جوایز ادبی و جشنواره‌هادر حوزه درام نویسی را از مواردی برشمرد که می‌تواند عرصه درام نویسیدر کشور را تقویت کند.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام با اشاره بهنخستین ملی جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم که خراسانرضوی میزبان آن است گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌هایمهم تئاتر کشور مطرح است که در تئاتر، جریان ساز و پرورش دهندههنرمندان برجسته است.

کرمی افزود: توجه به بنیادی‌ترین بخش تئاتر یعنی درام نویسی، نگاه ملیو جهانی به موضوع درام نویسی، تنوع موضوعات و اهمیت رجوع به آثارملی و جهانی، توجه به نگاه اختصاصی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گامدوم انقلاب به حوزه فرهنگ و هنر از ویژگی‌های برجسته نخستین جشنوارهملی نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم است.

وی ادامه داد: اقتباس در ادبیات نمایشی به معنای برداشت از یک اثردیگر نیست، اقتباس به این معناست که ما با یک زبان جهانی و مستقلبتوانیم اثری که می‌تواند نمونه عینی آن در ادبیات سایر کشورها وجودداشته باشد را در قالب تئاتر تولید کنیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار ادبیشاخص که می‌تواند زبان جهانی داشته و مطرح باشد در ایران و دنیازیاد نیست و تنها یک سری آثار شاخص در ادبیات جهانی از قابلیتتبدیل شدن به ادبیات نمایشی برخوردار هستند.

کرمی افزود: باید با برنامه ریزی بتوان جشنواره نمایشنامه نویسیاقتباسی را به صورت مستمر ادامه داد و برای رسیدن به این منظور بایددبیرخانه آن برای دوره‌های آتی فعالیت خود را حفظ کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیانیه گام دوم انقلاب چشم انداز جدیدی برای مردم به صورتفراساختاری فراهم کرده و استعدادهای جوان و فطرت‌های پاک را مورداشاره قرار داده است.

جعفر مروارید افزود: روح این بیانیه توجه به ظرفیت‌های ایرانی،خودسازی، تمدن سازی و ساختن آینده‌ای با اراده قوی است و جشنوارهنمایشنامه نویسی اقتباسی نخستین قدم فرهنگی در مسیر تحقق اینبیانیه است.

وی اضافه کرد: عرصه نمایش می‌تواند ظهور عمومی خرد ایرانیاسلامی باشد و نمایشنامه‌های واقع گرا و منتقد اوضاع می‌توانند در عینبیان زیبایی‌ها، زشتی‌ها را هم مطرح کنند و پیشنهاداتی را برای بهترشدن اوضاع ارائه دهند.

او اظهار داشت: صادرات فرهنگی و هنری، قدرت نرم جمهوری اسلامیایران است و جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام آغازین برایرسیدن به اهداف بیانیه گام دوم انقلاب است.

ارسال ۸۰ اثر به جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی

دبیر اجرایی نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی نیز در ایننشست گفت: بخشهای این جشنواره شامل نمایشنامه‌های صحنه‌ای،نوجوان و خیابانی است و منابع اقتباس باید حول هفت محورادبیاتپایداری و مقاومت، تاریخ نهضت اسلامی ایران، خانواده و سبک زندگیایرانیاسلامی و فرهنگ شهروندی، نظام سلطه و نهضت‌های آزادیبخش جهان، دستاوردهای انقلاب، تاریخ اسلام، کودک و نوجوانباشد.

مرتضی ملتجی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ اثر به دبیرخانه این جشنوارهارسال شده است افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۲ مرداد ماه امسالاست و نتایج مرحله نخست داوری آثار، اول شهریور ماه امسال اعلاممی‌شود.

وی آخرین مهلت ارسال متن اصلی نمایشنامه برای پذیرفته شدگان مرحلهنخست داوری را اول آبان ماه امسال ذکر کرد.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گفت: پنجنمایشنامه برگزیده در هر بخش توسط دبیرخانه این جشنواره چاپمی‌شود.

دبیر علمی نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی نیز در ایننشست گفت: چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و اگر قرار باشد برایهر دهه یک الگوی نمایشنامه نویسی معرفی شود، به طور قطع سمت وسوی فعالیت‌ها به سوی جوانان هدایت می‌شود.

سعید تشکری با بیان اینکه ادبیات نمایشی در کشور نیازمند پوستاندازی است افزود: جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی تلاشیاست که انسان‌ها و کسانی که دلواپس تئاتر و نمایشنامه نویسی هستندبتوانند همگام با بیانیه گام دوم انقلاب پیش روند.

وی اضافه کرد: آثاری که تاکنون به این جشنواره ارسال شده است آثارخوبی است اما با چهره‌هایی مواجه شده‌ایم که نمایشنامه می‌نویسند اماآشنایی با مفهوم اقتباس ندارند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این انجمن تلاش کرده که فضایی مجزا برای دبیرخانه جشنواره نمایشنامهنویسی اقتباسی و نیروهای انسانی ویژه این جشنواره مهیا کند.

آرش خیرآبادی افزود: انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی تلاشمی‌کند که جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی همگام و همراستا باشد باجشنواره تئاتر استانی که در ماه‌های آتی برگزار می‌شود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *