هم قهرمانی هم سقوط!

سید مهدی رحمتی کاپیتان سابق آبی پوشان که فصل پر تنشیرا با این تیم پشت سر گذاشت، سرانجام در فصل نقل وانتقالات به پیشنهاد تیم پدیده پاسخ مثبت داد. رحمتی متولد ۱۴ بهمن سال ۱۳۶۱ در تهران است و در حالی که ۳۶ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز سن داشت، با قراردادی دو ساله به تیم پدیدهپیوست تا حداقل تا سن ۳۸ سالگی در سطح اول فوتبال ایرانحضور داشته باشد.

*قبل از دوران حرفه‌ای

«پاس تهران» نخستین تیمی بود که مهدی رحمتی در آن فوتبالبازی کرد. رحمتی در سال ۷۴ در تیم نوجوانان پاس بازی کرد. رحمتی دو سال عضو باشگاه پاس بود و در همه رده‌های سنیپایه برای این تیم بازی کرد و از همان زمان مشخص شدمی‌تواند آینده‌ای روشن در فوتبال ایران داشته باشد.

*اولین قرارداد حرفه‌ای

سنگربان با سابقه فوتبال کشورمان بعد از پاس، مدت کوتاهیدر یک تیم باشگاهی تهران به اسم «دخانیات» بازی کرد و درسال ۷۶ برای اولین بار به تیم فجر سپاسی پیوست تا این تیمنخستین تیم حرفه‌ای باشد که رحمتی در آن بازی کرده است. رحمتی ۴ فصل برای تیم فجر سپاسی بازی کرد و با این تیمچهره و به فوتبال ایران معرفی شد.

*اولین انتقال پر سر و صدا

رحمتی که در آخرین سال حضورش در فجرسپاسی چهره ایدرخشان نشان داد و خود را بعنوان یکی از دروازه بان های برترلیگ معرفی کرد، چشم سپاهان را گرفت تا یکی از خریدهای پرسر و صدای فصل ۸۴-۸۳ فوتبال ایران باشد. وی یک فصل درسپاهان بازی کرد و در این یک فصل ۲۶ بار در لیگ و ۶ بار درلیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت. وی برای اولین بار در اینفصل و با تیم سپاهان حضور در مسابقات آسیایی را تجربهکرد.

*حضور در استقلال

تنها یک فصل درخشش رحمتی در سپاهان کافی بود تااستقلال نسبت به جذب وی تمایل پیدا کند. رحمتی سال ۸۴ ازسپاهان به استقلال پیوست و در نخستین فصل حضورش دراستقلال، دو فصل برای این تیم بازی کرد. رحمتی در اولینفصل حضورش در استقلال ۱۴ بار به میدان رفت و ۸ بار موفقبه ثبت کلین شیت شد و در دومین سال حضورش تنها ۹ بار بهمیدان رفت و ۳ بار کلین شیت کرد تا اولین فاز حضور وی دراستقلال در دو سال مجموعاً ۲۳ بازی و ۱۱ کلین شیت داشتهباشد.

*اولین جدایی از استقلال

دو فصل حضور در استقلال و برآورده نشدن انتظارات وی درتعداد بازی به همراه پیشنهاد مالی خوب تیم مس کرمان به ایندروازه بان، باعث شد تا رحمتی در انتقالی پر سر و صدا راهیکرمان شده و دو فصل برای این تیم به میدان برود. رحمتی درلیگ های ششم و هفتم برای مس کرمان در لیگ برتر و جامحذفی جمعاً ۶۷ بار به میدان رفت و ۱۱ بار کلین شیت کرد.

*بازگشت به سپاهان

دو فصل حضور در مس کرمان بار دیگر رحمتی را به اوجبازگرداند تا یکبار دیگر مورد توجه سپاهان قرار گیرد. بازگشتدوباره رحمتی به سپاهان در سال ۸۸ و زمان حضور امیر قلعهنویی در این تیم با موفقیت های سپاهان و قهرمانی های اینتیم همراه بود. رحمتی در لیگ های هشتم و نهم مجموعاً ۶۳ باربرای سپاهان به میدان رفت و ۲۴ کلین شیت ثبت کرد. همچنیناو ۴ بار در جام حذفی و ۱۳ بار در لیگ قهرمانان آسیا برایاین تیم بازی کرد که به ترتیب ۳ و ۴ بار هم در این مسابقاتکلین شیت کرد.

*بازگشت دوباره استقلال

رحمتی در لیگ دهم به استقلال بازگشت و ۳ فصل پی در پی دراین تیم باقی ماند. رحمتی در این دوران بارها در لیگ برتر، جامحذفی و آسیا برای آبی پوشان به میدان رفت و کلین شیت هایزیادی هم ثبت کرد.

این دروازه بان در لیگ های دهم و یازدهم رکورد ۱۰۰ درصدبازی برای تیمش ثبت را کرد و در همه بازیهای آبی پوشانحضور داشت. وی در مجموع این ۳ سال ۹۸ بار در لیگ برتر بهمیدان رفت و ۴۹ کلین شیت ثبت کرد. اوج عملکرد رحمتی بهفصل ۹۲-۹۱ و قهرمانی استقلال باز می‌گردد که او با ثبت ۲۱ کلین شیت در این فصل رکورد جالبی از خود به جای گذاشت. رحمتی در این ۳ فصل کلاً ۱۲۳ بازی در لیگ برتر، جام حذفی ولیگ آسیا به میدان رفت و ۶۹ کلین شیت در این ۳ فصل ثبتکرد.

*جدایی گله آمیز

آخرین فصل حضور رحمتی در استقلال با حاشیه‌هایی همراهبود و بین او و امیر قلعه نویی اختلافاتی پیش آمد که منجر بهجدایی گلایه آمیزش از این تیم شد. رحمتی برای اولین و آخرینبار در طول دوران ورزشی حرفه ای اش در یک تیم تهرانی به جزاستقلال بازی کرد.

حضور رحمتی در پیکان با حاشیه هایی هم همراه بود. همراهیکردن چند بازیکن ناراضی دیگر استقلال مثل سیاوش اکبرپور،جی لوید ساموئل و احمد جمشیدیان با این بازیکن در این تیمباعث شد تا از پیکان با عنوان حیات خلوت استقلال یاد شود. حضور مهدی رحمتی با پیراهن سراسر قرمز در تیم پیکان اولیننمره منفی بود که هواداران استقلال به او دادند و این خاطرههنوز از ذهن هواداران تیفوسی استقلال پاک نشده است.

*سقوط به لیگ یک

رحمتی همانطور که قهرمانی‌هایی در کارنامه‌اش دارد،رکوردهای منفی هم دارد. از جمله سقوط با پیکان به لیگ دستهاول. هرچند رحمتی شخصاً عملکرد خوبی در پیکان داشت واین تیم در آن فصل دومین خط دفاعی قوی لیگ را داشت، اماسقوط به لیگ دسته اول با پیکان در کارنامه وی ثبت شده است.

*بازگشت به استقلال با پرویز مظلومی

جدایی امیر قلعه نویی و بازگشت پرویز مظلومی به استقلالبهانه‌ای بود برای بازگشت رحمتی به این تیم. رحمتی برایسومین بار به استقلال بازگشت تا سومین دوره حضورش در اینتیم را با چهار سال حضور پی در پی در جمع آبی پوشان تجربهکند. وی در دو فصل اول حضورش در استقلال شرایط مناسبتری داشت و بازی‌های بیشتری انجام داد. اما دو فصل بعدیحضورش با حاشیه هایی برای وی و اوجگیری یک رقیب جوانهمراه بود.

رحمتی در فصل ۹۵-۹۴ جمعاً ۲۶ بازی در لیگ برتر داشت کهبا ۱۱ کلین شیت همراه بود، در فصل ۹۶-۹۵ جمعاً ۲۲ بار بهمیدان رفت و ۷ کلین شیت به ثبت رساند، در فصل ۹۷-۹۶ مجموعاً ۱۰ بازی و ۶ کلین شیت داشت و در آخرین فصلحضورش در استقلال ۱۶ بازی و ۱۳ کلین شیت داشت.

*عملکرد کلی در استقلال

سید مهدی رحمتی در همه دوران بازیگری اش در ۳ مقطعپیراهن استقلال را بر تن کرد و کلاً ۹ فصل برای این تیم بازیکرد. رحمتی در این ۹ فصل مجموعاً در لیگ برتر ۱۹۵ بار درلیگ برتر، ۲۸ بار در جام حذفی و ۳۴ بار در آسیا به میدان رفتتا جمع بازیهای وی با پیراهن استقلال در این ۹ فصل به ۲۵۷ بازی برسد.

*رکورد دست نیافتنی

سیدمهدی رحمتی تنها بازیکن فوتبال ایران است که در هرهجده دوره گذشته لیگ برتر حضور داشته و در همه این دوره هابه میدان رفته است و چنین به نظر می رسد که او تا بیستمیندوره این مسابقات هم در آن حضور داشته باشد.

*پدیده، ششمین تیم رحمتی

رحمتی تا پیش از این با ۵ تیم فجر سپاسی، سپاهان، مس،استقلال و پیکان در لیگ برتر حضور داشته و پدیده ششمین تیمحرفه ای او می باشد.

*افتخارات

رحمتی در هجده سال حضور در سطح اول فوتبال ایران ۴ قهرمانی در لیگ برتر و ۳ قهرمانی در جام حذفی به دست آوردهاست. وی دوبار با استقلال در فصل های ۸۵-۸۴ و ۹۲-۹۱ وهمراه با سپاها ن نیز دو بار در فصل های ۸۹-۸۸ و ۹۰-۸۹ قهرمان لیگ برتر شده است. همچنین رحمتی یکبار بافجرسپاسی و ۲ بار با استقلال قهرمانی جام حذفی را به دستآورده است. وی با ۶ بار بازی کردن در فینال جام حذفی از اینحیث نیز رکورددار است. رحمتی ۳ بار با فجرسپاسی و ۳ باربا استقلال در فینال جام حذفی حضور داشته است.

*اختلاف با مربیان

رحمتی در کنار همه خصوصیات فنی مثبت، از حاشیه هایی همبرخوردار بوده که خیلی مواقع این حاشیه ها به ضرر وی تمامشده است. کی روش سرمربی تیم ملی یکی از اولین مربیانیبود که با رحمتی به اختلاف برخورد کرد و این اختلاف تا آخرینروز حضور کی روش در ایران ادامه داشت و باعث شد تارحمتی خیلی زود تیم ملی را از دست بدهد.

*قلعه نویی، مظلومی و منصوریان

در خصوص اختلافات رحمتی با قلعه نویی، مظلومی ومنصوریان هم صحبتهای زیادی بوده و آنچه مسلم است اینکهروابط وی در آخرین ماه های همکاری اش با این مربیان دراستقلال حسنه نبوده است.

*خاطرات تلخ

مهدی رحمتی در کنار خاطرات خوبی که از خود برای استقلالیها به جای گذاشته، خاطرات تلخی هم برای آنها ثبت کرده استو خیلی از هواداران استقلال معتقدند در کنار قهرمانی هایاستقلال با این دروازه بان، وی در برخی از ناکامی های این تیمهم تاثیر داشته است. از جمله خاطرات تلخی که هواداراناستقلال با رحمتی دارند می توان به شکست های سنگین آبیپوشان با این دروازه بان مقابل العینبر یک)، الدحیلبرصفر)، الریان (یک بر صفر)، السد در تهرانبر یک)،پرسپولیس (۳-۲ ایمون زاید)، پرسپولیس (۴-۲) و باز همپرسپولیس (آخرین دربی و شکست یک بر صفر آبی پوشان) اشاره کرد.

*آخرین بازی رحمتی در استقلال

شاید حتی بدبین ترین نفرات هم نمی‌توانستند تصور کنندآخرین بازی رحمتی با پیراهن استقلال یک دربی پر حاشیهباشد. رحمتی برای آخرین بار در روز دهم فروردین سال ۹۸ ودر دربی شماره ۸۹ برای استقلال به میدان رفت که این بازی راآبی پوشان با شکست به پایان رساندند. شکست استقلال دراین دربی سرآغاز حاشیه های فراوانی برای مهدی رحمتی شد. حاشیه هایی که سرانجام به جدایی وی از این تیم در آخر فصلختم شد.

پس از این بازی فشار هواداران به رحمتی و باشگاه استقلالافزایش یافت و قشر زیادی از هواداران استقلال که رحمتی راعامل تغییر پنالتی زن، از دست رفتن پنالتی، شکست تیم شاندر دربی و حتی از دست رفتن قهرمانی می دانستند، خواهانجدایی وی از این تیم شدند. این فشارها سرانجام رحمتی رامتقاعد کرد تا بدون بازی خداحافظی و برای سومین و شایدآخرین بار استقلال را ترک کند.

رحمتی اولین بار استقلال را به مقصد مس کرمان ترک کرد،دومین بار به مقصد پیکان و در سومین جدایی اش از این تیم بهپدیده مشهد پیوست تا به این ترتیب پرونده حضور وی دراستقلال بسته شود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *