pishgaman

آیینی در پیرو سیره علی’ع’

مولا علی (ع) فرمود: « خدا را ! خدا را ! درباره یتمیان؛ مبادا گاه سیر وگاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد»

طرح «کوچه گردان عاشق» سعی دارد تا با تأکید بر شیوه عملی زندگیبزرگان دین به احیای اندیشه آنان در جامعه در خصوص ضرورتِ مطلقِخدمت به همنوع بپردازد.

آیین ها محل جمع شدن و به هم پیوستن مردم است. باید چشم باز کرد ودید؛ دیدنی که به صدا بینجامد و تغییری مثبت و سازنده ایجاد کند. باید کسی باشد که در این کوچه‏ ها قدم بزند، ببیند و احساس«مسئولیت» کند.

در جهان امروز عدد محرومان و گرسنگان زمین به میلیاردها نفر می رسد ودر کشور ما نیز خانواده های فقیر و کم درآمد بی شماری زندگی می کنندکه در تأمین مواد غذایی و مایحتاج خود به شدت در مضیقه هستند وفرزندانشان از سوء تغذیه رنج می برند.

آیین «کوچه گردان عاشق» برای پدید آوردنِ تلاشی فراگیر و عزمی ملّیبرای ریشه کنی گرسنگی و فقر از کشور و جهانمان برگزار می گردد. تأمیننیازهای غذاییِ حیاتی خانواده های محروم در ماه مبارک رمضان، شکلاجرایی این طرح را تشکیل می دهد.

کوچه گردان عاشق، نخستین و قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل امداددانشجویی است که از سال 1378 تا کنون بی وقفه برگزار گردیده و حالا بهیک آیین فراگیر تبدیل شده است.تأمین نیازهای غذاییِ حیاتیخانواده های محروم در ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی این طرح راتشکیل می دهد. در این طرح، کیسه های مایحتاج مورد نیاز یک ماهههزاران خانواده محروم در شب های قدر توسط دانشجویان و مردم، تهیه و بهدرِ خانه های این عزیزان برده می شود.

و این حرکت در واقع به تأسی از کوچه گردی های عاشقانه مولا علی(ع) وسیره عملی زندگی ایشان در یتیم نوازی و مهر به همنوع، انجام میشود.

جامعه هدف این طرح را تمامی خانواده های نیازمند که به دلیل فقر، قادربه تأمین نیازهای اولیه زندگی خود از جمله غذا نمی باشند، تشکیل میدهند.

چشم انداز طرح

ایجاد یک ساختار مناسب برای تأمین نیازهای اولیه خانواده هاینیازمند از طریق کمک های خیرین به طوری که هر یک از خیرین بتواندکمک های خود رابا نظارت تیم مددکاری جمعیتبه هر شخصی کهتمایل دارد ارائه کند. به این صورت می توان به یک مدیریت هوشمندانه درامر غذارسانی دست یافت. مدیریتی که از یک سو از اتلاف و اسرافمنابع غذایی در مقاصد اشتباه و از سوی دیگر، از رنج گرسنگی و مرگ ومیرهای ناشی از آن، در اقصی نقاط کشور جلوگیری می کند. در اینسیستم است که مردم نیکوکار و خیرین می توانند به طور مستقیم کمکهای خود را به دست خانواده های دردمند برسانند و از نتایج اعمال نوع‌دوستانه خود مستمرا اطلاع کسب کنند.

اهداف طرح کوچه گردان عاشق

تأمین نیازهای اولیه خانواده های نیازمند،

معرفی خانواده های نیازمند به خیرین و ایجاد یک پل ارتباطیبین خیرین و نیازمندان،

گسترش فرهنگ نوع دوستی برای فراگیر شدن کردارهای دگرخواهانهو امور خیریه در سطح جامعه،

ایجاد امید در خانواده های نیازمند برای ادامه زندگی،

نزدیک شدن به خانواده ها برای شناسایی مشکلات فرهنگی واجتماعی کودکانِ آن‏ها و ادامه فعالیت مددکاری با آنان در آینده،

شناسایی مناطق و خانواده های محروم و نیازمند در سطح کشور.

نحوه اجرا و برگزاری طرح

طرح کوچه گردان عاشق دارای کمیته های شناسایی، کمیته تهیه مایحتاج وکمیته اجرای مراسم است.

کمیته شناسایی: این کمیته در طول سال با بهره‌گیری از نیروهایآموزش دیده، به شناسایی محله‌ها و خانواده‌های فقیر و بررسی نیاز ودرجه بندی میزان فقر آنها می پردازد. خانواده‌هایی که در لیست خانواده‌های درجه یک قرار بگیرند، خانواده‌هایی هستند که بنا به دلایل مختلفحتی از تأمین خوراک و قوت لایموت نیز عاجزند و اغلب کودکان آنها دچارسوء تغذیه هستند. این خانواده ها لیست اصلی خانوادههای تحت پوششطرح کوچه گردان را تشکیل میدهند.

کمیته تهیه مایحتاج: با صلاحدید متخصصان تغذیه، اقلام مفید وضروری سبد تغذیه خانوارها تعیین می‌شود و سپس این کمیته سعیمی‌نماید با تأمین بودجه لازم از طریق کمک‌های مردمی و حامیان مالیشامل بنگاه های اقتصادی، به تهیه مایحتاج مورد نیاز و مواد غذایی ازمحل‌های مناسب با حداقل هزینه نماید.

برای جویا شدن حال و هوای امسال آیین کوچه‌گردان به سراغ مدیر اجراییطرح رفته تا دقایقی را با او در این خصوص صحبت کنیم.

مدیر اجرایی طرخ کوچه‌گردان عاشق می‌گوید:  امسال برای نهمیمن سالمتوالی طرح کوچه‌گردان عاشق در مشهد برگزار می‌شود و طی اجرای این درطرح امسال حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ کیسه غذایی بین مستمندین حاشیه شهردر شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان  توزیع می‌شود.

به گزارش روزنامهصبح امروزنرگس قدمگاهی پیرامون آیین کوچه‌گردانعاشق می‌افزاید: امسال با توجه به سیل‌های اخیر سیاست جمعیت امامعلیعبر آن شد که تعدادی ازهشت هزار کیسه را بین سیل‌زدگانتقسیم کرده و در نتیجه از  تعداد کیسه‌های قابل توزیع درشهرستان‌ها  کاسته شد.

وی تصریح می‌کند:  جمعیت امام علیعاز دو ماه مانده به ماه رمضانتیم شناسایی خود را به مناطق محروم ارسال کرده تا افراد وخانواده‌های دارای اولویت برای دریافت بسته‌های غذایی شناسایی کنند.

قدمگاهی اظهار می‌کند: تیم شناسایی جمعیت به مناطقتاجرآباد،توس،،ساختمان و دیگر مناطق فقیر نشین جهت شناساییارسال شده که البته کوره نظام‌دوست امسال به دلیل نبودن سکنه و عدمشروع کار کوره از لیست شناسایی و توزیع بسته غذایی حذف شد.

وی بیان می‌کند: طرح کوچه‌گردان بهانه‌ای برای ورود مسیولین و افرادبه این مناطق است و در شب اجرای این طرح با مردم در مناطق حضوریافته و طی مسیر رابطین جمعیت امام علیعبا افرا پیراموننشکلات منطقه صحبت می‌کنند.

قدمگاهی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین هدف اجرای این طرح تداوم حضورمفید ما در این مناطق بوده تا بتوانیم تغییراتی مثبت ایجاد کرده وهم‌چنین به این افراد خدمات درمانی و حمایتی جهت بهبود شرایطزندگی ارائه کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار پیرامون احترام به حریم شخصی و تکریمافراد نیازمند توضیح می‌دهد: هرساله تیم شناسایی و روان‌شناسیما خانه‌هایی را برای اقامت افرادی که در این طرح شرکت کرده را براساس مباحث روان‌شناختی انتخاب کرده و اطمینان حاصل نموده که درصورت حضور در این خانه آسیبی متوجه خانه و افراد خانواده نشدهاما امسال اصل بر داخل نشدن به منازل بوده  مگر خونواده ای که پذیراباشند و خود خانواده ما را به خانه دعوت کنند.

قدمگاهی ابراز می‌کند: در ادامه اجرای این طرح و پس از توزیعکیسه‌های غذایی تیم روان‌شناسی و خانه‌های فعال جمعیت امامعلیعروی آمدزش و مهارت آموزی کودکان این منطقه کار می‌کند.

وی عنوان می‌کند: برای تهیه کیسه‌ها از ۲۳ اردیبهشت ماه در برج آبانواقع در هاشمیه ستاد جمع‌اوری اقلام مورد نیاز برپا شد تا کیسه‌هایمواد غذایی حدود یک ماه این افراد را تامین کنیم.

قدمگاهی می‌گوید: امسال با توجه به شرایط اقتصادی و سخت بودنگذران معیشت در این شرایط اگرچه تعداد کیسه‌ها به نسبت سالگذشته کاهش یافته اما هنوز به طور کامل همین تعداد تامین نشدهاست.

وی تصریح می‌کند:  ستاد جمع‌آوری اقلام و تهیه کیسه‌های غذایی تاروز همایش بسته‌بندی مواد غذایی ادامه دارد و افراد می‌تواند در اینطرح شرکت کنند و اگر طالب حضور در این مناطق هستند ثبت‌نام به عملاورده تا  با و جمعیت امام علی در این مناطق همراه شوند.

قدمگاهی یادآور می‌شود: همایش بیستمین آیین کوچه گردان عاشقدر مشهد نبش چهارراه شهیدرستمی، «فرهنگسرای الغدیر» در روز سهشنبه، ۷ خرداد مصادف با شب ۲۳ رمضان برگزار شده و  شروع مراسمبسته بندی رأس ساعت ۱۸ بوده و لینک ثبت نام برای شرکت در مراسمhttp://yon.ir/No7yD است.

وی خاطر نشان می‌کند: مردم جهت مشارکت در این طرح که آیینی برایشکستن روزه فقرِ کودکان محروم است می‌توانند  کمک‌های نقدی خود را به ۶‌۱‌۰‌۴‌۳‌۳‌۷‌۹‌۸‌۱‌۷‌۶۷۰‌۸۸ به نام جمعیت امام علی واریز کرده وهم‌چنین می‌توانند  کمک‌ های غیرنقدی خود را به آدرس ستاد بلوارهاشمیه، نبش هاشمیه۶، مجتمع آبان پلازا، طبقه ۱-، واحد B154 درساعات ۱۲ تا ۱۸ و ۲۱ تا ۲۳ مراجعه کنند.

عاطفه خوافیان

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *