بیانیٌه پایانی مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در همایش گرامیداشت مقام معلم.اردیبهشت ۱۳۹۷

بسم اللٌه الرُحمٰن الرٌحیم

بیانیٌه پایانی مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در همایش گرامیداشت مقام معلم.اردیبهشت ۱۳۹۷

معلٌم غریبِ آشنا در وطن…!

با سپاس بیکران، برخالق کَون ومکان، آفریننده و اولین معلم انسان، خداوند رحیم و رحمان وسلام وصلوات بر محمد مصطفیٰ،فخرانبیاء واولیاءودرود به ارواح مطهٌر شهدا، بویژه معلمان شهید: بهشتی، رجایی،باهنر وشریعتی ازنسل سر بداران و از خانلری تااین زمان، بالاخصٌ معلم ومعمار کبیرانقلاب واحیاگر اسلام ناب، حضرت روح اللٌٰه(ره)، که درس حریٌت وآزادی، عدالت وظلم ستیزی ، حکمت واندیشه ورزی،صداقت و اخلاق مداری،عزت ودینداری،کرامت و مردم مداری را به ما آموختند…!
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وهفته معلم به همه معلمان عزیز ، مظلومٍ محروم، ولی محترم وطنم ایران!
صاحبنظران، هزاره سوم را،”عصر دانایی”
نامیده اند وشعار یونسکو نیز ،”دانش، قدرت است.”، و چه حکیمانه وزیبا سروده است فردوسی حماسه سرای افتخار آفرین :
توانا بود، هرکه دانا بود…!
ز دانش دل پیر برنا بود.
لذاافتخار جوامع به سرمایه های فکری ومعنوی است،نه مادی وفیزیکی!، چون دانایی سرمایه لایزال جوامع بشریست و مایه اصلی توسعه درابعاد مختلف…!، و متولی ایجادسرمایه های فکری هم ، معلمان واستادان هستند.
معلم ازمنظر اسلام جایگاهی بس رفیع دارد، چون نبیٌ مکٌرم اسلامص)،فرمود:
“انٌما بُعثت معلٌماً”؛ امام خمینی(ره) هم فرمود:
” معلمی شغل انبیاء است”.
امروزه، صاحبنظران، تعلیم و تربیت را محور وزیر بنای توسعه میدانند، ونقش کلیدی در این فرایند دردست معلمان دانا وتواناست. نمونه عینی این واقعیت: ژاپن ویران شده درجنگ جهانی دوم وتوسعه یافته امروز، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی …، در آسیا؛ کشور کوچکِ باتلاقی ویخ زده”فنلاند” دراروپا، به دلیل بهادادن و سرمایه گذاری قابل توجه در آ.پ و میزان پرداختهای متناسب باشٱن وجایگاه معلم، تٱمین وضعیت معیشتی ورفاهی درسطح بالا…، زمینه جذب نخبگان به این شغل مقدس، شدند،درنتیجه ی این اصلاحات، هم اکنون دررده کشورهای توسعه یافته قرارگرفته اند وبعضآً ازلحاظ تعلیم و تربیت و داشتن “مدارس برتر”، گوی سبقت را از خیلی ازمدعیان قبلی ربوده اند…!
اما در کشور عزیزما! با وجودتلاشهای زیاد مسؤلان ومعلمان عزیز، برای رفع تبعیض های ناموجٌه موجود، متاسٌفانه وضع تعلیم و تربیت، به ویژه معلمان شریف ما حال وروزچندان خوبی ندارند!، وشبیه بیماری است که هر روز برخی به عیادتش میآیند وبرای شفایش فقط دعا میکنند، وازعمل چندان خبری نیست…!، هرچند دولت تدبیر وامید گامهای مثبتی برداشته ومیانگین در یافتیها افزایش یافته، ولی تارسیدن به عدالت واقعی در پرداختها درمقایسه با سایر اقشار به ویژه برخی نورچشمی ها، فرسنگها فاصله وجوددارد…!، که امید واریم، درجهت مساوات گامهای مؤثرتر وعاجل تر برداشته شود،تااین عزیزان با امید و انگیزه بیشتر، به تربیت نسل روبه فردای جامعه بپردازند.
بنابراین”مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی”، بر این باور است که:
۱_ ازمنظر اسلام وروان شناختی، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، اولین گام اقامه قسط وعدل در پرداخت
“حقوق” و”مزایا” درشرایط مساوی بدون هچگونه تبعیض دربین کلیه کارکنان چه نهادها وچه وزارتخانه ها…،ست، چون تبعیض، سوهان روح ،وازبین برنده امید،نشاط،انگیزه، واعتماد بین ملت و دولت و”همدلی” به عنوان “کلید”انسجام اجتماعی ست!، پس باید عاجلاً قانون هماهنگ پرداختها ومرحله نهایی رتبه بندی معلمان عملیاتی شود!،که فردا”خیلی دیر”است…! ومشارکت در پای صندوقهای رٱیِ انتخابات”نزدیک” …!
۲_ به فرمایش امام خمینی(ره) مسامحه وسهل انگاری درتعلیم وتربیت “خیانت” به اسلام وجمهوری اسلامی است وباید از آن یرهیز شود و ازنادیده گرفتن قوانین مصوب و دخالت مراکز قدرت خارج از آ.پ، جلوگیری شود!
۳_ استقلال ازچنگال سیاست زدگی و بده،بستان های سیاسی، به منظور اخذ رٱی اعتماد، ناقض اصل۵۷ قانون اساسی ( استقلال قوا)، که میراث بجا مانده ی وزیر الوزرا، دکتر رحمانی فضلی از دولت یازدهم تا کنون است، که متٱسفانه به وزارت آ.پ نیزسرایت کرده است ودرحال حاضر دراین وزارتخانه، همانند وزارت کشور !، یکی ازمهمترین چالشهای آموزش و برورش، چالش انتصابات است و باسهم خواهی غیرقانونی نمایندگان محترم مجلس، احتمالاً درصورت عدم مقاومت جدٌی ازسوی وزارتخانه ومدیران کل، تبدیل به “شرکت سهامی” خواهد شد!، که در این صورت باید براحوال آپ،مدیران و …، گریست…!؛ به فرمایش امام خمینی (ره): “متخلف ازقانون مجرم و قابل تعقیب است.!” وبنا بفرمایش رییس جمهور محترم حقوقدان هم: “کسی که ازقانون عقب نشینی کند، صندلیش بر او”حرام” است.”(۱/۲/۹۷)،
پس بهترین کار عاقلانه استعفاست…!،
۴_ ما باورداریم که “یداللٌٰه مع الجماعة”،
زیرا انرژی فردی تبدیل به سینرژی شده وبنا به یافته های روانشناختی،” کلٌ” از مجموع اجزایش خاصیت بیشتری دارد.”،

لذا بهتر است درتعلیم تربیت ازمشارکت: معلمان،اولیاء مدرسه،اولیاء دانش آموزان وجامعه محلی وخود دانش آموزان که بر
اساس “رویکرد مدیریت مدرسه محور” جزء شرکای اصلی مدرسه هستند،درجهت ارتقاءکیفیت آموزشی،پرورشی…،استفاده کرد. چون مشارکتِ هرچه بیشتر، خلاقیت ییشتر…!
۵_ ارزشیابی عملکرد کارکنان ودانش اموزان، چندان قابل اعتماد نیست؛ برای ارزیابی عملکردکارکنان،باید از ” ارزشیابی جامع” یعنی:گروه همتایان، خود ارزیابی، مدیران و افراد زیر مجموعه استفاده کرد، تاضریب قابلیت اعتماد وپایایی ارزیابی افزایش یابد.
ارزشیابی از آموخته هاوعملکرد دانش اموزان، هم باید “جامع” واز لحاظ زمان از: ارزشیابی ورودی، مستمر و پایانی؛ و با توجه به محتوا و اهداف آموزشی از: آزمون های عملی،شفاهی،کتبی…، و یا تلفیقی ازآنها استفاده شود.
نوع سؤالات هم تلفیقی از تشریحی وعینی !؛و حتی الامکان درسطوح بالای یادگیری طبقه بندی”بلوم”،باشد، تا از حافظه پروری محض جلوگیری شود و قدرت تحلیل، خلاقیت وارزشیابی دانش آموزان افزایش یابد. زیرا مسٱله ترویج تست زنی درمدارس، پاشنه آشیل تعلیم وترببت ماست…! ودلایل آن فشارهای برونسازمانی مانند: نوع آزمون سراسری، مافیای منتشر کنندکان کتابهای کمک درسیِ مخرٌب، توسعه مدارس ویژه، به عنوان آفت نظام آموزشی و والدین که خواستار معدل بالا هستند و…!؛ همه از آسیبهای مهم آموزشی بشمار میروند؛ که باید جدٌآً چاره اندیشی شود!
هرچند،برخی از دانش آموزان ما دربرخی از رشته ها درالمپیادهای درسی موفق به کسب مدالهای خوشرنگ میشوند،که قابل تقدیر است، ولی این امر را نمیتوان به کل دانش آموزان تعمیم داد، چون تعداد شان اندک ومصداق ضرب المَثلِ:”النُادر کالمعدوم” است!
۶_ آزادی بیان وعقیده وآزادی پس از ان، بارعایت”خط قرمزهای نظام”ومخالفتهای مدنی صلح امیزِ معلمان حق قانونی آنان برای احقاق حقوق ازدست رفته وظلم و تبعیض ناروای موجود به این قشر شریف ونجیب است که موتور محرکه حمایت ازمشارکت، درانتخابات ودولت و پیشران توسعه کشوراست.بنا براین اگردررسیدگی به تخلفات ازین نوع، رعایت فانون نشود، متولیان امر مسؤل خواهند بود، امیدواریم کرامت این شاغلان،شغل انبیاء (به فرموده رسول اکرم(ص) وامام خمینی(ره) )به نحو مطلوبی حفظ شود.
۷_ نبیٌ مکرٌم فرمود:” لاسنٌة افضل من التٌحقیق”، لذا در عصر انفجار دانش، هر نوع تصمیم سازی وتصمیم گیری باید پژوهش محور وعلم مدارباشد،مع الاسف به دلایل زیر وضع پژوهش درتراز نظام اموزشی مطلوب و متناسب باعصر حاضر نیست!؛ زیرا کمبود بودجه پژوهشی،انجام برخی تحقیقات نمایشی…!؟، تلاش برای تآیید قرضیٌات،! بجای آزمون آنها، عدم کاربست مطلوب یافته ها، بایگانی نتایج واستفاده ازآنها برای نمایشگاه ها و…!، زیبنده آ.پ نیست…!، باید تحولی اساسی دراین زمینه بوجود آید حل این مسائل مهم،برنامه ریزیصحیح، پیگیری مجدانه وانتصاب شایسته سالارانه در مدیریت مراکز ومسؤلیت های پژوهشی و پژوهش سراها را می طلبد.
۸_ به طور خلاصه، وضعیت طلایه داران مبارزه باجهل وهادیان بسوی نور وشعور، یعنی معلمان متعهد، اکنون شبیه پدران سخت کوشی است که خانواده شان قدر ومنزلتشان را پاس نمیدارند، ویامهندس وتکنیسینِ ماهری است، که کار فرما، بی توجٌه است!؛ کم کم،بی انگیزه وبی تفاوت میشود؛ بیتفاوتی هم درد بی درمانیست ، که مولاعلی(ع)، با فریاد از آن یاد میکند!. پس مسؤلان رده بالای تصمیم گیری باید از بروز ان پیشگیری کنند، که بقول زنده یاد قیصر امین پور: “خیلی زود، دیر میشود…!” وانتخابات سرنوشت ساز آینده، برای ادامه فرایند اصلاح واعتدال به عنوان سیره انبیاء واولیاء، “یار” می خواهد، نه”اغیار…!”.
۹_ جانشین پروری واستفاده از معلمان جوان و متخصص، جه زن و جه مرد، در مدیریت ها،حق مسلم آنان است، امید واریم “دولت تدبیر وامید” وقانون مدار، پیشگام حرکتی سریع وزیبا وامید بخش دراین زمینه باشد،تابه بهانه های ناموجٌه ی نداشتن تجربه و” رزومه” این نقش ٱفرینان مؤثرِ وباانکیزه ولی کم ادٌعا، به حق قانونی خود نائل آیند.
درخاتمه به عنوان سپاس، خطاب به همه معلمان نجیب و متعهد وطن عزیز، باید گفت:
ای روح بلندتو سرشارتر از دریا!
اندیشه والایت دُرٌُ و گهر و ژرفا.
دروصف وثنای تو بَس،این سخن مولا،
من علٌمنی حَرفاً قد صیُرنی عبدا ً والسلام…!، والعاقبة للمتٌقین.

image_print
719 پاسخ
  1. ManuelSpifs
    ManuelSpifs گفته: