خشت اول گر نهد معمار کج…!

“هو المُعِّز” خشت اولُ گر نهد معمار کج…! نقدی برانتصابات وزیر کشور!   جناب دكتر رحمانى فضلى وزير محترم كشور،درود بر شما…! اندكى اين مثنوى تأخير شد…! باعنایت به اندیشه ونظر؛ سیره و عمل مولاعلی(ع)،میتوان دریافت که در حکمرانی مطلوب امام؛ سیاست اداره امور، مبتنی براصولی ست که تذکًراً به چند مورد آنهااشاره میشود : […]