آسیاب تاریخی روستای جیزآباد شهرباخرز – خراسان رضوی

image_print
811 پاسخ