اولین جلسه سلسله همایشهای انتخاباتی برگزار شد

اولین جلسه از سلسله همایشهای انتخاباتی با محوریت بررسی عملکرد انتخاباتی پنجشنبه بیستم مهر برگزار شد. در این همایش چهرههایی همچون محمد کاظم دبیری معاون طرح و برنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و جانشین دبیر شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی مشهد ۲۰۱۷، خوش آهنگ رئیس اداره امور سینمایی و سمعی بصری اداره […]