چرا دوباره موج جدیدی از کرونا را تجربه می‌کنیم؟

مدیران بر قله بی کفایتی

«پیک چهارم را با عزت و عظمت مدیریت کردیم» این جمله‌ای است که اخیرا سعید نمکی در رابطه با مدیریت انواع موج‌های کرونا از جمله موج چهارم گفته است، آن هم در شرایطی که تقریبا روند واکسیناسیون در کشور متوقف شده و از نام‌نویسی اولویت‌های جدید هم خبری نیست. ناامیدی از وضعیت واکسیناسیون و نگرانی […]