نشست ادبی «پاراگراف» با میزبانی «صبح امروز»؛

از دریچه شعر به دنیا نگریستیم!

مریم اصغری برای ما اهالی ادبیات، شعر همیشه یک مامن بوده که گهگاهی حتی در بیخوابی شبانه هم به سراغش رفتیم. برای ما شعر؛ بیان نگفتنی‌های ذهن کاشف انسان است و چیزی جدا از انعکاس آنچه بر آدمی می‌گذرد، نیست. بنابراین منکر التیام‌بخشی شعر و کمک به بهتر شدن حال انسان آشفته به مدد ادبیات […]