یادداشت

پشت پرده ی خاموشی

دکتر مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه برق و صنایع خاموشی های صنعت برق، ضمن تخریب سرمایه های صنعتی و آسیب به جایگاه مشاغل زمینه ساز نارضایتی عمومی است و با رشد رفاه در زندگی شهری این خاموشی ها برای مردم غیر قابل تحمل است. علت اصلی اين خاموشی به […]