4 سال گذشت اما ضوابط بلند مرتبه سازی در طرح جامع مشهد کامل نشد

بلند مرتبه سازی در مشهد قربانی میل شخصی

فاطمه تنانی طرح جامع سوم مشهد، با همه فراز و نشیب‌های که برای تصویب طی کرد،  درنهایت هم  ناقص و هنوز کامل مصوب نشده است، شورای عالی شهرسازی در زمان ابلاغ برای تکمیل و رفع نواقص آن ازجمله ضوابط و پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی سه ماه مهلت داد، اما باگذشت حدود 4 سال هنوز هیچ تصمیم قطعی […]