اراضی پادگان هم در اختیار مردم قرار گیرد

بولوار نماز پس از کش و قوس های فراوان و پس از این که ارتش این مسیر را مسدود کرده بود سرانجام با تصویب طرح اراضی آبشار و پادگان لشکر 77 ، بازگشایی شد البته ماجرا پادگان ارتش به پایان نرسیده و بنا به گفته رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد اراضی پادگان […]