حفاظت از رودخانه به عهده چه کسی است؟

مالکیت خصوصی بر ثروت ملی!

هنگامه طاهری با وجودیکه حفاظت از رودخانه ها به عهده وزارت نیرو است اما  این مسئولیت را بدرستی انجام نمی دهد و حتی در قبال ابراز حق مالکیت های شخصی منفعل برخورد می کند. این انفعال باعث می شود اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی و بدون گرفتن حکم قضایی اقدام به صدور سند برای […]