نگاهی به سینمای ایران د ر فصلی که به پایان رسید ؛ 2غافلگیری که 300میلیارد تومان فروش به همراه د اشت!

حبیب قاآنی د ر آستانه تمام شد ن اولین فصل از د ومین ســال قرن جد یــد هســتیم. د ر این میان عملکرد ســینمای ایران طــی فصل بهار نشان می د هد که این سینما با انتخاب هایی نسبتا د رست، موفق شد تا مخاطبان زیاد ی را جذب کرد ه و آن را د […]