سایه هایی که از سر شهر کم شده اند

باور اینکه تا همین یکی دو هفته پیش یک کوه، سالم و دست نخورده در ارتفاعات جنوبی شهر زندگی می کرده و در همین مدت کم نصف آن را خورده اند سخت است؛ البته در چندسال گذشته کوه های زیادی در این منطقه از مشهد غیب شده اند و جایشان را به به برج ها […]