خراسان رضوی رتبه سوم در چک‌های مبادله‌ای

صدور چک‌های جدید وابسته به میزان اعتبار افراد

انسیه سروش چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو […]