برای نخستین بار در خراسان بزرگ؛

کشف گورستان‌های پیش از تاریخ

سرویس فرهنگ تمامی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این باور هستند که میراث و یادگارهای بر جای مانده از گذشتگان، در مطالعه تاریخ بشر مؤثر هستند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشتگان یک ملت می‌باشند. چراکه حفظ آن‌ها، نیازهای گذشتگان را بازگو می‌کند و در پس هر یک داستانی از یک دوره تاریخی نهفته است. از […]

فقط چند روز پس از تخریب سینما آسیا صورت گرفت:

دومینوی تخریب به سینما تاریخی قدس رسید

سه روز پس از تخریب سینمای تاریخی آسیا، سینما قدس مشهد نیز به همان سرنوشت دچار و تخریب شد. سینما قدس مشهد که پس از ۵۱ سال فعالیت، در اسفند ماه سال گذشته به پایان راه خود رسید و با تعطیلی همیشگی توسط حوزه هنری به بخش خصوصی فروخته شد، امروز تخریب شد. این سینما در […]