پرسشی از استاد حکیمی: آیا به آرزویت رسیدی؟

مصطفی محقق داماد در سوگ مرحوم استاد محمدرضا حکیمی که عاش سعیداً و مات سعیدا. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل‌ها بمیرد چو روزی ز […]