مهمترین کار و یادگار چهل ساله استاد محمدرضا حکیمی

محمود گلزاری در سوگ و ستایش حکیم فرزانه، اسلام شناس بزرگ و آزادمرد آزاد اندیش، شادروان استاد محمدرضا حکیمی به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد زنده یاد دکتر شریعتی در مقاله معبودهای من در کتاب کویر از روح های بزرگی می گوید که در زندگی او تاثیرگذار بوده اند. او […]

پرسشی از استاد حکیمی: آیا به آرزویت رسیدی؟

مصطفی محقق داماد در سوگ مرحوم استاد محمدرضا حکیمی که عاش سعیداً و مات سعیدا. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل‌ها بمیرد چو روزی ز […]