گزارشی از وضعیت عشایر خراسان شمالی:

کوچ امید از چادرهای عشایر

خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب شده تا معیشت عشایر خراسان شمالی در شمال شرق کشور دچار مشکل شود و کاهش بارندگی امید دامداران را برای ادامه فعالیت کم رنگ کرده و پیشه آباء و اجدادی شان را در معرض فراموشی و رهایی قرار داده است. به گزارش ایرنا، دیگر خبری از ذوق و اشتیاق […]