خانه سالمندان؛ پناهگاهی امن یا نمادی از بی‌عاطفگی؟

شهریوری که بوی پاییز می‌دهد

اعظم عباسپور شهریورماه هست و بد جور کوچه‌های شهر بوی پاييز گرفته‌اند. فضای خانه سالمندان خيلي سنگین و دلگير است. سعی می‌کنم تند و تند قدم بزنم و ناخوداگاه مدام در دلم تکرار می‌کنم چقدر زود دیر می‌شود. شاید بیشتر از 10 بار تکرارش می‌کنم. سمانه خانم،۸۱ ساله که روی نیمکت نشسته با نگاه مهربانش […]