مصوبه دست و پا گیر برای انتخاب شهردار

عاطفه خوافیان در چند شماره قبل از روزنامه مصاحبه با حسن موحدیان، یکی از منتخبان شورای ششم شهر مشهد به چاپ رسید که در این مصاحبه مفصل به انتخاب شهردار و قانون جدیدی که برای این انتصاب بسیار دست و پاگیر است پرداختیم. هیئت وزیران در سال 1397 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار […]