فقط چند روز پس از تخریب سینما آسیا صورت گرفت:

دومینوی تخریب به سینما تاریخی قدس رسید

سه روز پس از تخریب سینمای تاریخی آسیا، سینما قدس مشهد نیز به همان سرنوشت دچار و تخریب شد. سینما قدس مشهد که پس از ۵۱ سال فعالیت، در اسفند ماه سال گذشته به پایان راه خود رسید و با تعطیلی همیشگی توسط حوزه هنری به بخش خصوصی فروخته شد، امروز تخریب شد. این سینما در […]

در ایام برگزاری انتخابات هم از تخریب آثار تاریخی دست برنداشتند:

تخریب؛ آخرین سکانس برای سینمای قدیمی آسیا در مشهد

علی نژاد ساختمان سینما آسیا در بافت مرکزی مشهد که بخشی از تاریخی و هویت این شهر بود طی روزهای گذشته تخریب شد. سینمای قدیمی آسیا درست به همان سرنوشت بافت تاریخی و هویتی مشهد دچار شد، آن هم در روزهایی که همه سرگرم انتخابات بودند، این همان روش چندین ساله است که بسیاری از […]

پیگیری صبح امروز از ماجرای تخریب میراث مشکاتیان؛

خانه بی مشکات

مهناز اصغری بازدید از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور، ازشهرهای بزرگ و آثار شناخته شده گرفته تا روستاهای دوردست و بناهای دورافتادە امروز، می‌تواند موضوعی مشترک و قابل تامل را گوشزد کند و آن، حفظ میراث فرهنگی هم به جهت غنای فرهنگ و هم انتقال به نسل‌های بعد است. آثار تاریخی، به جز اینِکه تحت […]