بسیجی، نجیب و فعال بود

بعد از 4سال و 8ماهایفای مسئولیت در سمت استانداری خراسان رضوی، عصر یکشنبه 27 آبان ماه ساختمان بهار و استانداری خراسان رضوی را در میان بدرقه پرشور مسئولان استان و همکاران خود ترک کرد. «علیرضا رشیدیان» روزی که به عنوان استاندار خراسان رضوی مطرح شد، چهره‌ای کمتر شناخته شده بود. شاید به واسطه سمتی که […]

شانس های بین المللی

روزهای بعد از آبان 1397 هر چند قرار بود روزهای سخت جمهوری اسلامی ایران باشد و در حالی که اقتصاد کشورمان زیر بار « شدیدترین تحریمهای بی سابقه آمریکا در طول تاریخ» قرار دارد، آمریکای ترامپ و متحدان منطقه ایش به ویژه عربستان، پیروزی های سیاسی خود را جشن بگیرند و موضع خود را در […]

استفاده از ظرفیت زمین برای تامین مالی شهرداری‌ها

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: در کشور ما استفاده از دانش بین‌المللی برای حوزه‌های مختلف به جز فوتبال، کمتر صورت گرفته است که لازم است این مهم به خصوص در زمینه استفاده از ظرفیت زمین برای تامین مالی شهرداری‌ها، ارتقاء یابد. شهریار آل شیخ در کارگاه آموزشی متروپلیس با عنوان “تامین […]

باید ثابت کنیم خشونت دیده‌ایم!

خشونتعلیهزنانیکیازمهمترینمشکلاتبهداشتعمومیوازمصادیقبارزنقضحقوقبشربودهوبهازایبرآوردهایجهانیازهر ۳ زنیکنفردرطولزندگیخودخشونتجسمیویاجنسیراتجربهمی‌کند. زناندرهمهدورانزندگیخودممکناستباخشونتروبه‌روشوند. علاوهبرهمسر،پدروبرادروحتیفرزندانپسرنیزمی‌توانندبهزنخشونتکنند. زناندرزندگیخودچهارشكلخشونتشاملفیزیكی،روانی،اقتصادیوجنسیراتجربهمیكنند. خشونتفیزیكی،همان‌طوکهازنامشپیدااست،شیوههایآزارواذیتجسمانی،ضربوجرح،كشیدنمو،سوزاندن،گرفتنوبستن،زندانیكردن،اخراجازخانه،كتككاریمفصل،محرومكردنازغذا،سیلی،لگدومشتزدن،كشیدنوهلدادن،محكمكوبیدندر،بههمزدنسفرهومیزغذاوشكستناشیایمنزلراشاملمیشودكهایننوعخشونتممكناستبرایهمهزنانبدونتوجهبهنوعتحصیلات،نژادووضعیتخانوادگیرویدهد. بخشبزرگیازاینخشونت‌هاازسویشرکایجنسیوهمسرانزنانبهآنانتحمیلشدهوحدود ۳۰ درصداززنانیکهدرطولزندگیشانارتباطعاطفیوزناشوییراتجربهکردهفرم‌هایگوناگونیازخشونتراازسویشرکایزندگیشانگزارشکرده‌اند. براساستعریفارائهشدهازسوی «سازمانمللمتحد»،اعمالهرگونهرفتارویاگفتارآزاردهندهازسویمردانیازنانکهسببآسیب‌هایفیزیکی،جنسی،ذهنییارنجزنانشودخشونتعلیهزنانتعریفمی‌شود. استفادهازکلماتتوهین‌آمیزوتحقیرکننده،استفادهازعباراتتهدیدآمیز،فریادکشیدن،رفتارهایکنترلکننده،کتکزدن،اعمالزوربرایبرقراریرابطهجنسیوعاطفی،آسیبزدنبهدستگاهتناسلی،ختنهکردنوتجاوزجنسیازجملهرفتارهایخشونت‌آمیزعلیهزناناست.درمواردشدیدخشونتعلیهزنانمی‌تواندسببمرگآنانشدهیااحساسخودکشیدرآنانراتقویتکند. دربیشاز ۴۰ درصدازمواردخشونتعلیهزنان،آسیبجسمانیگزارششدهاست. خشونتعلیهزنانهمچینمی‌تواندمنجربهپدیدآمدناختلالاتیچونافسردگی،اختلالاسترسیپسازضایعهروانی،اختلالاضطرابی،مشکلاتخواب،اختلالغذاخوردنوتلاشبرایخودکشیشود. همچنینخشونتجنسیدردورانکودکیمی‌تواندتاثیراتعمیقیبرزندگیآیندهفردبگذاردوویرادرمعرضاعتیادبهالکلوموادمخدرویاتندادنبهروابطجنسینامتعارفوپرخطرقراردهد.خشونتعلیهزنانعلاوهبرتحمیلبارروانیوجسماتیبرزنبرکودکانخانوادهنیزتاثیرداردورشدکودکاندرخانواده‌هاییکهعلیهزنانخشونتاعمالمی‌شود،تاثیراتمهمیبربهداشتروانیوجسمانیونتیجتازندگیآنانمی‌گذاردکهپرخاشوافسردگیازجملهاثراتروانیاینمسالههستند. کانونسوراباتوجهبههفتهخشونتعلیهزنانبابرگزاریسلسلهنشست‌هایاندیشهشهرهمایشیراتحتعنوانمامنیبرایزنانودخترانخشونتدیدهونیزآشناییباخانه‌هایامنباحضورموسسمرکزخانهخورشیدبرگزارکردکهدرادامهبهتوضیحآن‌چهدراینهمایشگفتهشدمی‌پردازیم. مدیرعاملکانونزنانحقوق‌دانسوراگفت: مابرایافرادیکهدرمعرضانواعخشونتقرارگرفتهوبزهدیدهشناختهمی‌شوندهیچقانونحمایتیدرنظرنگرفتیم. بهگزارشروزنامه”صبحامروز” مرضیهمحبیدرهمایشنگاهیبهوضعیتزنانودخترانخشونتدیدهکهظهرروزسه‌شنبهدرسالنآمفی‌تئاتردانشکدهمهندسیدانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد؛افزود: خشونتعلیهزنانموضوعیجهانیبودهوصرفاًمختصکشورمانیست. جامعه‌شناسانمعتقدنداختلافبینبشریتاززمانخشونتعلیهزنانآغازشده،زیرازنانفرودست‌ترازمردانهستندواززمان‌هایگذشتهزنانبایددرخانهمی‌مانندومردانبیرونازخانهبودندوزورشانبرزنانغلبهداشت. مدیر کانون زنان حقوقدان سورا افزود: خیلیوقت‌هامتاسفانهزناننمی‌توانندکتک‌خوردنوخشونتواردهبهخودرادردادگاه‌هاثابتکنند. زنانبسیاریکهدربرابراینخشونت‌هایخانگیسالیانسکوتمی‌کنندوآنرامی‌پذیرند. باوجودرسانه‌ها،آموزش‌هاوتحصیلاتبالا،هنوزهمزنانیوجوددارندکهخشونترامی‌پذیرندودربرابرآنساکتمی‌‌مانند.درجامعهمازنانیکهموردآزارواذیتجنسیقرارمی‌گیرندبایدثابتکنندکهفردخاطیهمسرشانبودهوقانوناگرچهامروزوضعیتبهتریداردامابازهمحمایتکم‌تریاززناندارد. ویتصریحکرد: سیاستکلیقوهقضاییهدرکیفردهیوجزادهیومجازاتافرادبزه‌کاربهاینصورتاستکهاینافرادراازجامعهجداکردهوهیچبرنامهحمایتیبرایزندگیاینافرادبعدازبزه‌دیدگیندارندواینخودسببتشویقاینافرادبهسمتبزه‌کاریورفتنبهسمتدیگرآسیب‌هایاجتماعیاست. محبیاظهارداشت: تشکیلخانه‌هایامنبرایزنانبزه‌دیدهازجملهاقداماتوسیاست‌گذاری‌هایدولتاستکههنوزبرایبهبودراهبسیاریدرپیشرودارندودرشهرمشهدتنهایکمرکزامنبراینگه‌داریزنانبزه‌دیدهوجوددارد. ویعنوانکرد: یکیازسیاست‌هاییکدولتبایدبرایجلوگیریازآسیب‌بیشترافرادبزهدرنظربگیردتخصیصاعتباروبودجهبراساسجنسیتیبودهوبایدجهت‌گیریجنسیتیپیدامی‌کند. محبیتوضیحداد: مطالعاتبسیاریدرموردراه‌هایجلوگیریازخشونتعلیهزنانصورتگرفتهگرفتهوروش‌هایمتعددیازسویکارشناسانبرایآنپیشنهادشدهاست. آموزشافراددرجامعهازمهمترین‌روش‌هایپیشنهادیاست. آگاهیازعواقبخشونت‌ورزیمی‌تواندتاحدیبازدارندهباشد. اعمالقانونبرآزارگرانازدیگرراه‌هاییاستکهمی‌تواندازمیزانخشونتعلیهزنانبکاهد. درادامهایننشستنامزدشورایشهرتهرانگفت: مادرحالحاضربالوایحیدرمجلسروبروهستیمکه ۱۰ سالاستبدونبررسیباقیمانده‌اند. سوالاصلیاینجاستکهماچهموضوعیمهم‌ترازوضعیتزنانوکودکانمانداریم؟لوایحمربوطبهحمایتازکودکانیامنعخشونتعلیهزنانسالهاستدردستورکارمجلسباقیمانده‌اند.بایدازمسئولانپرسیدچهموضوعیازامنیتزنانودخترانجوانمانوبهبودوضعیتکودکانماندرکشورمهمتراستکهسال‌هاستنوبترسیدگیبهآنهانرسیدهاست؟ مدیر موسسه خانه خورشید در […]

افزایش تحقق بودجه اقتصادی شهرداری از 60 به 86

معاون اقتصادی شهرداری مشهد با بیان این که تحقق بودجه اقتصادی شهرداری در سال گذشته 86 درصد بوده است، گفت: ارزش پروژه های سرمایه گذاری که منجر به انعقاد قرارداد در این کلانشهر شده اند ظرف یک سال اخیر 31 هزار میلیارد ریال بوده استد در مدت یک سال گذشته 16 پروژه به ارزش 27 […]