در وبینار تخصصی ارائه نتایج نهایی پژوهش رضایت مردم و نخبگان از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد مطرح شد:

نتایج قضاوت مردم از شورا و شهرداری در دوره پنجم

رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد درباره مهمترین یافته های تحقیق گفت: به طور کلی میزان آشنایی عمومی مردم نسبت به شورا شهر کمتر از شهرداری است و تفکیک روشنی میان شورا و شهرداری قائل نیستند و این دو مجموعه را در کنار یکدیگر قضاوت می کنند اما آشنایی با شهرداری وضوح بیشتری دارد

به گزارش صبح امروز علی یوسفی در وبینار تخصصی ارائه نتایج نهایی پژوهش رضایت مردم و نخبگان از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد که با حضور محمدرضا کلائی، شهردار مشهد، محمدرضا حیدری رییس شورای اسلامی شهر مشهد و سایر اعضا و مسئولین شهری و نخبگان برگزار شد، اظهار کرد: این پژوهش با توافق شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی از دی ماه سال 98، در هشت مرحله آغاز و اکنون در مرحله هفتم قرار دارد.

وی افزود: شورا نهاد انتخاباتی و منتخب مردم است و از مسئولیت های مهم آن، پاسخگویی به انتظارات عمومی و توجه ویژه به آن است زیرا انتظارات مردمی سبب شکل دهی شورای شهر، مدیریت شهری و شهرداری می شود.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه باید رصد مداومی بر انتظارات مردم و نخبگان صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: شهرداری و شورا باید متناسب با انتظارات مردم عمل کنند تا رضایت عمومی شکل گیرد؛ لذا سه هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهمترین انتظارات مردم و نخبگان شهر از شورای شهر و شهرداری مشهد، شناسایی میزان رضایت مردم و نخبگان شهر از عملکرد شورای شهر و شهرداری مشهد و شناسایی روند تغییر رضایت مردم و نخبگان شهر از عملکرد شورای شهر و شهرداری مشهد است.

رییس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در این پژوهش از مفاهیمی همچون رضایت، افکار عمومی و نخبگان اجتماعی استفاده شده است؛ منظور از رضایت احساس مثبتی است که از فاصله میان عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار حاصل می شود و سطح انتظار نیز تابع توانایی و محدودیت ها است. منظور از افکار عمومی، نظر جمعی مردم در مورد یک موضوع خاص است که در این تحقیق عملکرد شورا و شهرداری مشهد مدنظر است همچنین منظور از نخبگان اجتماعی افراد کم و بیش سرشناس و تاثیرگذار در عرصه عمومی است که این افراد شامل مطلعان کلیدی شهر، متخصصان، فعالان شناخته شده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شهر، مدیران مجرب شهری و… است که بر افکار عمومی و کم و بیش بر نظام های تصمیم گیری تاثیر می گذارند.

یوسفی تصریح کرد: روش این تحقیق پیمایش متکی بر نمونه گیری و استفاده از ابزار پرسشنامه تحت وب برای جمع آوری داده ها در دوسط عمومی و نخبگانی است. نظر سنجی نیز به صورت متوالی هر دو ماه یکبار و در مجموع در طی هشت موج جمع آوری و تا پایان ماموریت پنجمین دوره شورای شهر مشهد (خرداد 1400) است. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه است که پس از پیش آزمون و اعتبار یابی مورد استفاده قرار گرفته و ضریب پایایی کلی مقیاس ها (پرسشنامه) برابر با 0.923 و ضریب پایایی مقیاس رضایت از عملکرد( مقیاس 0-20) برابر با 0.861 بوده است.

وی اضافه کرد: جامعه آماری نیز شامل مردم عادی 18 سال و بالاتر ساکن در شهر مشهد و در سطح نخبگان نیز شامل کنشگران فعال در عرصه عمومی و افراد شناخته شده و تاثیر گذار براساس شهرت و موقیع اجتماعی در شهر مشهد است نمونه گیری نیز براساس روش گلوله برفی انجام شده است.

رییس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص شیوه نمونه گیری عنوان کرد: در سطح عمومی روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای توام با تصادفی منظم» اجرا شده و طبقه نمونه گیری نیز مناطق شهرداری است و در هریک از مناطق 13 گانه مشهد ابتدا از روی لیست شماره تلفن های ساکنان، شماره تلفن خانوار نمونه به صورت تصادفی منظم (سیستماتیک) انتخاب شده و سپس از میان افراد 18 سال و بالاتر افراد خانوار منتخب، یک نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است و در سطح نخبگانی نیز نمونه گیری به صورت تصدافی منظم از بین فهرست مرتب شده اسامی نخبگان شهر شامل 388 نفر انجام شده است.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد: در مجموع 16 هزار و 443 نفر از مردم عادی و هزار و 164 نفر از نخبگان مورد مصاحبه قرار گرفتند و علت تفاوت میزان نخبگان تکرر در امر مصاحبه است. گفتنی است که این نتایج با درصد خطا کمی در سطح شهر قابل تعمیم است.

یوسفی گفت: متغیر های مورد سنجش شامل رضایت از عملکرد نظارتی شورای شهر، آشنای کلی با وظایف شورای شهر، رضایت از عملکرد شهرداری در حوزه شفافیت مالی: درستکاری و پاکدستی (نبود پارتی بازی و رشوه خواری)، رضایت از عملکرد شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی: کاهش ترافیک، رضایت کلی از عملکرد شهرداری و شورای شهر در دوره فعلی و قبلی و … است. همچنین ویژگی های زمینه ای نیز شامل سن، جنس، تحصیلات، درآمد، محل سکونت و منزلت شغل است.

وی درباره مهمترین یافته های تحقیق ادامه داد: به طور کلی میزان آشنایی عمومی مردم نسبت به شورا شهر کمتر از شهرداری است و تفکیک روشنی میان شورا و شهرداری قائل نیستند و این دو مجموعه را در کنار یکدیگر قضاوت می کنند اما آشنایی با شهرداری وضوح بیشتری دارد.

مهم‌ترین انتظار مردم از شهرداری همه موج ها نظافت و پاکیزگی شهر است

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: داده ها با مقیاس 0 تا 20 است و در تمام هفت موج آشنایی با شورای شهر نمره زیر 10 داشته است. مهمترین انتظار مردم از شورای شهر همه موج ها، تاکید ویژه به خواسته و نظر مردم و مهمترین انتظار مردم از شهرداری همه موج ها نظافت و پاکیزگی شهر است. در سطح نخبگان میزان آشنایی با شورای شهر و شهرداری در هفت موج بالا بوده و انتظار نخبگان از شورای شهر نظارت بیشتر بر کار شهرداری، تصویب برنامه های بهتر برای شهر و توجه به خواسته ها و نظرات مردم است.

انتظارات نخبگان از شورای شهر

رییس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سایر انتظارات مطرح شده از سوی نخبگان در ارتباط با شورای شهر بیان کرد: تعریف سقف آسمان برای مناطق مختلف با توجه به گنجایش هر منطقه، کوچه و خیابان، کنار گذاشتن سیاسی کاری شورای شهر در شهرداری و همکاری با شهرداری برای آبادی شهر، عدم قرار گرفتن کارها در دست یک نفر و مشارکت همه اعضا و جلوگیری از استخدام های بدون نیاز در شورا از جمله این انتظارات است.

یوسفی درباره انتظارات مطرح شده از سوی نخبگان در ارتباط با شهرداری خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی (مدیریت پسماند و بازیافت و ترافیک)، الکترونیکی شدن خدمات، لزوم اتمام پروژه های جاری شهرداری، حل مشکلات ترافیک ( ایجاد سیستم یکپارچه، مدیریت کاربری ها و تعریض خیابان ها)، گران بودن خدمات شهرداری ( عوارض و بخشودگی برای اقشار کم درآمد)، بهسازی و نوسازی نادگان حمل و نقل عمومی، مناسب سازی شهر برای افراد کم توان و ناتوان، توجه به موضوع حاشیه نشینی، توجه به بحران آب در توسعه فضای سبز، ساخت پارکینگ عمومی، توجه به هنرمندان شهر، نظارت بر پیمانکاران و بازنگری در تبلیغات شهری به ویژه در حوزه مذهبی از اتظارات مطرح شده است.

وی اضافه کرد: میانگین نمره مردم به شهرداری فعلی از (صفر تا 20) عدد 14.31 و شهرداری قبلی عدد 13.45، شورای فعلی 13.52 و شورای قبلی 12.94 است همچنین میانگین نمره نخبگان به شهرداری فعلی 14.66 و شهرداری قبلی 12.63 و شورای فعلی 14.46 و شورای قبلی 12.48 است.

میزان رضایت مردم از عملکرد شورا و شهرداری به تفکیک مناطق

رییس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد میزان رضایت مردم از عملکرد شورا و شهرداری به تفکیک مناطق شامل 12.30 درصد شورا و 13.8 درصد شهرداری در منطقه یک، 12.93 درصد شورا و 14.10 درصد در منطقه دو، 12.87 درصد شورا و 13.50 درصد شهرداری در منطقه سه، 13.37 درصد شورا و 14.45 درصد شهرداری در منطقه چهار، 12.48 درصد شورا و 13.73 درصد شهرداری در منطقه پنج، 11.91 درصد شورا و 12.77 درصد شهرداری در منطقه شش، 13.58 درصد شورا و 13.84 درصد شهرداری در منطقه هفت، 10.32 درصد شورا و 13.63 درصد شهرداری در منطقه هشت، 12.48 درصد شورا و 13.79 درصد شهرداری در منطقه 9، 13.70 درصد شورا و 14.81 درصد شهرداری در منطقه 10، 15.46 درصد شورا و 15.45 درصد شهرداری در منطقه 11، 14.92 درصد و شورا 14.66 درصد، شهرداری در منطقه 12 و 11.92 درصد شورا و 14.11 درصد شهرداری در منطقه ثامن است.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: مناطق پنج، 11 و 13 طی موج اول تا هفتم میانگین رضایت آنان از شهرداری بهبود یافته است. در حوزه عملکردی شهرداری نیز نظافت و پاکیزگی شهر در همه موج ها بیشترین رضایت و در حوزه های سلامت مالی و اداری( جلوگیری از پارتی بازی و رشوه گیری) با عدد 7.2 از 20، نشاط و سرزندگی شهری با عدد 9.7 از 20 و پاسخگویی به ارباب و رجوع با عدد 9.1 از 20 میزان رضایت پایین یا بی رضایتی وجود دارد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *