برای نخستین بار در خراسان بزرگ؛

کشف گورستان‌های پیش از تاریخ

سرویس فرهنگ تمامی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این باور هستند که میراث و یادگارهای بر جای مانده از گذشتگان، در مطالعه تاریخ بشر مؤثر هستند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشتگان یک ملت می‌باشند. چراکه حفظ آن‌ها، نیازهای گذشتگان را بازگو می‌کند و در پس هر یک داستانی از یک دوره تاریخی نهفته است. از […]