پنج نیاز اساسی انسان در جامعه

شیدا فدائی پاشی | کارشناس‌ارشد روانشناسی بالینی انسان‎ها پنج نیاز اصلی دارند که عدم ارضای هر یک از آن‌ها می‌تواند ما را دچار ناخرسندی کند. نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری انتخاب عبارتند از: بقا، قدرت، عشق و تعلق خاطر، آزادی، تفریح و لذت. اما هر کدامم از این نیازهای اساسی دارای تعاریفی جداگانه‌ای هستند […]