چرا سیاست‌های تورمی اثربخش نیست؟

تورم ایران، متفاوت با دنیا!

بدون شک یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور در گرو توسعه اقتصادی تعریف می‌شود. از این ارائه الگوهای اقتصادی مناسب هم راستا با سیاست‌های کلی در کنار بحث‌های اقتصادی دیگر همچون کنترل نرخ تورم یک الزام به شمار می‌رود. در این میان برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باور هستند که ماهیت تورم […]