چشم به حاشیه شهر، حاشیه بدون چشم داشت

دکتر محمدرحیم رهنما | استاد دانشگاه فردوسی مشهد حال وهوای انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر خرداد 1400 ،  دوباره چشمها و  ذهنها را به “قدرت بی قدرتان ” که سهمی 30درصدی از جمعیت شهرهایی مانند مشهد را دارند، دوخته است که شاید  ورق را به نفع گروهی و بر علیه گروه دیگر برگردانند. ‌ این […]