«نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول»

اعظم عباسپور پلان اول: داستان عاشقی از داستان بیژن و منیژه، خسرو و شیرین، زال و رودابه…که عبور کنی، می‌رسی به داستان عاشقی محمد و رقیه در روستای کویری «فروتقه» خراسان جنوبی. رقیه 18 ساله چارقد سفید و الوان خود را می‌پوشد و با دیدن صندل‌های قرمز دامن چین چینش کلی ذوق می‌‌کند. ناخوداگاه به […]