خسرو آواز ایران در مشهد به خاک سپرده شد؛

شجریان در جوار فردوسی

خبر کوتاه بود و جانکاه! جان از تن آواز رفت. همه می‌دانستیم که چنین روزی فرا می‌رسد، اما این سطح از اندوه را باور نمی‌کنیم. مگر می‌شود این خبر را شنید و حسرت نخورد؟ حسرت صدایی که سالهاست ممنوع شده بود. حسرت چهره‌ای که در قاب رسانه‌های ملی گنجانده نشد. حسرت کنسرتی که بر دلمان […]